Vågor från fartyg kan skapa erosion som i sin tur kan orsaka jordskred

28 mars 2014, 13:30

En av orsakerna till erosion längs med Göta älv är fartygspassager. Fartyg genererar vågor, som sedan skapar erosion längs med älvbotten och älvstranden och till sist kanske jordskred.

Det visar en nyligen publicerad artikel i tidskriften Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering av forskarna Gunnel Göransson på SGI och Magnus Larson vid Lunds universitet.

En av de processer som påverkar erosionen i ett vattendrag är vågor genererade av fartyg. Det finns därmed en anledning till att försöka bestämma vad som styr storleken på dessa vågor och den resulterande erosionen. Genom kontinuerliga mätningar i vattnet går det att konstatera att grumligheten (till följd av partiklar, organiskt material etc.) ökar i samband med fartygspassager och de vågor de skapar.

Olika typer av vågor
De vågor som fartyg genererar kan delas in i olika typer: primära och sekundära. Den primära vågen, som går längs med fartyget, uppkommer från tryck- och hastighetsfördelningen längs med fartygsskrovet när fartyget rör sig. De sekundära vågorna, de vågor som går snett ut från fartygets för och akter, styrs främst av fartygets hastighet.

De primära vågorna har en större betydelse än de sekundära vågorna för erosionen i inre farleder. Detta beror på att ju större skrovform ett fartyg har i förhållande till älvens tvärsnittsarea, desto kraftigare primärvåg blir det. Det innebär att den primära vågen orsakar en större sänkning av vattenytan och där med en större erosion än den sekundära vågen som genereras främst av fartygets form och hastighet. Sambandet mellan vågor och erosion går där med att beräkna och det går att bestämma hur fartygens primära vågor påverkar grumligheten, vilket innebär materialtransport och så kallad indirekt erosion.

Del av unik metod i doktorsavhandling
Artikeln om hur fartygspassager påverkar erosionen på Göta älv är en del av ett större arbete dokumenterat i en doktorsavhandling av miljögeotekniker Gunnel Göransson på Statens geotekniska institut, SGI.

Avhandlingen lades fram i maj 2013 vid Lunds tekniska högskola, Institutionen för bygg- och miljöteknologi. I studien används nya och unika metoder som kopplar samman jordskred med föroreningsspridning. Med hjälp av framtagen generell metodik kan man skatta hur förorenat ett vattendrag kan bli i samband med ett jordskred. En av de processer som påverkar jordskred är erosionen i ett vattendrag och den i sin tur är starkt påverkad av vågor genererade av fartyg.

Avhandlingen fokuserar på en sammankoppling mellan två faror (två hot), nämligen faran för skred och faran för exponering av föroreningar. Forskningen undersöker miljöpåverkan och de risker som kan associeras till skred av förorenad jord i vattendrag, och griper därmed över två olika sektorer.

Läs artikel IV, "Ship-Generated Waves and Induced Turbidity in the Göta Älv River in Sweden" som publicerats i tidskriften Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering.

Läs tidigare nyhet för att ta del av forskningen och vad den unika metoden innebär.

Mera information: Gunnel Göransson, tel 031-778 65 67

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-06
Hjälpte informationen dig? Ja Nej