Nyheter 2015

 1. 28 december 2015 Mätning av kvicklera med helikopter

  Data från kvickleramätningar med helikopter ska analyseras

  För att minska risken för stora skredolyckor i framtiden är det viktigt att peka ut områden där kvicklera förekommer. I mitten av augusti utfördes på försök geofysiska undersökningar med helikopter. Resultaten från flygmätningen ska nu analyseras.

 2. 22 december 2015 Barn som gräver i jorden med handen.

  SGI leder nationell satsning på forskning och teknikutveckling inom förorenade områden

  Statens geotekniska institut (SGI) får 2016 statlig finansiering av forskningsplattformen Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden).

 3. 18 december 2015 Utsnitt ur kartvisningstjänst om ras, skred och erosion. En gemensam tjänst för myndigheterna SGU, MSB och SGI

  Synkade kartor underlättar kommunernas planering för klimatanpassning

  För Sveriges kommuner blir det nu enklare att använda olika kartunderlag om ras, skred och erosion. Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Syftet är att stötta kommunernas arbete med klimatanpassning.

 4. 8 december 2015 Satellitmätning med TerraSAR-X

  Så mäter man sättningar i marken med satellit

  Markrörelser kan ofta vara tillräckliga för att orsaka skador på byggnader och infrastruktur. I de centrala delarna av Göteborg har sättningsmätningar utförts under lång tid och metalldubbar har installerats på byggnader och infrastruktur. Nu har SGI och Metria gjort en studie kring hur man bäst kan mäta markrörelserna med satellitbilder.

 5. 4 december 2015

  Skredrisker längs Säveån och Ångermanälven kartläggs

  Ett framtida klimat med mer nederbörd leder till ökad risk för skred vid flera av våra stora vattendrag. Som ett led i att säkra framtida boende och verksamhet i dessa områden har Statens geotekniska institut, SGI, inlett arbetet med att kartlägga skredriskerna längs Säveån och Ångermanälven.

 6. 2 december 2015 Gruppfoto av SGF:s styrelse tillsammans med medarbetare från SGI.

  SGI och SGF i diskussion om samarbete

  Svenska geotekniska föreningens (SGF) styrelse gästade den 1 december SGI:s huvudkontor i Linköping.

 7. 30 november 2015 Kvinna i vit laboratorierock häller vätska från en kolv ner i utrustning för laktest. Foto.

  SGI föreslår ökad samverkan kring forskningen

  Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat underlag till regeringens forskningspolitik inför forskningspropositionen 2016.

 8. 17 november 2015 Skred vid Viskadalen, Sundholmen (Marks kommun).

  TiB för ras-och skredfrågor från 1 december

  En Tjänsteman i beredskap inrättas vid Statens geotekniska institut från och med den 1 december 2015. TiB ingår i den krisorganisation som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

 9. 11 november 2015 Rostiga bilar

  SGI-projektet Land Plan ska väga in hållbarhet i kommunal planering

  Sjutton projekt får dela på 108 miljoner kronor från Formas i den riktade satsningen Hållbart samhällsbyggande. Ett av projekten är SGI:s Land Plan som handlar om att ta fram metoder för att ta med miljömässig hållbarhet i kommunal planering.

 10. 6 november 2015

  Riktvärden för PFOS underlättar riskbedömning

  Högfluorerade ämnen har lyfts fram som ett miljö- och hälsoproblem de senaste åren. Statens geotekniska institut, SGI, har tagit fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten.

 11. 4 november 2015 Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör på SGI

  SGI på andra plats i tävlingen Sveriges modernaste myndighet

  Post- och telestyrelsen (PTS) utsågs på tisdagskvällen till Sveriges modernaste myndighet. Statens geotekniska institut, SGI, hamnade därmed på andra plats tillsammans med Konsumentverket och Jordbruksverket. –Vi är glada att vi tog oss till final, det arbetet har betytt väldigt mycket, säger generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

 12. 2 november 2015

  SGI med i finalen till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet

  Statens geotekniska institut, SGI, är med i finalen till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet. Utmärkelsen delas ut på tisdag kväll av civilminister Ardalan Shekarabi vid invigningen av Kvalitetsmässan på Göteborgsoperan.

 13. 23 oktober 2015 Ett ensamt hus byggt i en bergsslänt ner mot vatten.

  Ny publikation om ras i berg pekar på kunskapsluckor

  Slänter i berg är ett område med mycket stor tillämpning som inte får mycket uppmärksamhet. Vi vet att ras i berg inträffar men inte omfattningen eller orsakerna.

 14. 21 oktober 2015 Rostiga tunnor som ligger på marken.

  Ny metodik säkerställer kvaliteten hos nya riktvärden för förorenad mark

  Vid riskbedömningar av förorenad mark används ofta riktvärden för olika markföroreningar. Men kvaliteten och transparensen hos riktvärden för nya föroreningsämnen varierar idag betydligt. Statens geotekniska institut, SGI har därför tagit fram ett stöd som kan användas både för kvalitetssäkring av ämnesdata som behövs för beräkning av riktvärden, och själva riktvärdena.

 15. 19 oktober 2015

  Stort intresse för webbinarium om geotekniska säkerhetsfrågor på SGI

  Det är redan ett stort intresse för det webbinarium som planeras kring geotekniska säkerhetsfrågor på SGI. – Maximala fyrtio personer är anmälda men det finns plats för fler deltagare vid datorerna i de kommuner som anmält sig, säger HannaSofie Pedersen, ansvarig för SGI:s myndighetsfunktion.

 16. 12 oktober 2015 Provkolv och pimpett

  Fem miljoner till forskningsprojekt om miljöfarliga PFAS

  Nu har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens geotekniska institut (SGI) fått fem miljoner kronor från innovationsmyndigheten Vinnova för nya och innovativa tekniker för att behandla jord och grundvatten förorenade med polyfluoroalkylerade ämnen (PFAS).

 17. 8 oktober 2015 Utdata från Geokalkylsystemet

  SGI får ytterligare 1,6 miljoner för att vidareutveckla Geokalkyl

  Regeringen beslutade på torsdagen att tilldela Statens geotekniska institut, SGI, ytterligare 1,6 miljoner kronor för att komplettera och genomföra systemet Geokalkyl. SGI:s gd Åsa-Britt Karlsson välkomnar beslutet och säger: Nu får vi möjligheten att ta fram ett system som är ännu mer användarvänligt och som kan effektivisera byggprocessen ännu mera.

 18. 24 september 2015

  Yvonne lyfter geotekniska frågor på EU-nivå

  Den europeiska samarbetsorganisationen ELGIP arbetar med forskning, utveckling och innovationer inom geoteknik. Ordförande i nätverket är Yvonne Rogbeck, medarbetare vid Statens geotekniska institut, SGI. På agendan står bland annat utmaningar inom transportsidan.

 19. 23 september 2015

  Snart är vår nya webbplats här

  Den 30 september lanserar vi vår nya webbplats. Ambitionen med nya swedgeo.se är att du som besökare på ett ännu bättre sätt kan ta del av vår kunskap. Det nya utseendet kommer på köpet. Vi vill be dig att kolla dina länkar till sidor och dokument på vår webbplats efter lanseringen.

 20. 21 september 2015

  Ny guide för klimatanpassning

  En ny vägledning ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, företag med flera hittar där hjälp och stöd i arbetet med att rusta för ett förändrat klimat. Statens geotekniska institut, SGI, tillhandahåller underlag för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring, exempelvis för att hantera skredrisker, erosion och förorenade områden.

 21. 15 september 2015

  Möt oss på Klimatanpassning Sverige 2015

  Statens geotekniska institut, SGI, visar nya verktyg för klimatanpassning och diskuterar exploatering i kustområden vid Klimatanpassning Sverige 2015. Konferensen äger rum den 23 september i Stockholm.

 22. 11 september 2015

  Geologins dag 12 september

  Geologins dag firas varje höst. I år äger evenemanget rum lördag den 12 september.

 23. 10 september 2015 Strandlinje med vatten mot en klarblå himmel.

  Dags för årets Kustmöte

  Strandnära områden är av stor betydelse för samhället. Samtidigt kan hav och vattendrag vara ett hot och innebära risker för ras, skred, erosion och översvämning. Bra planeringsunderlag och samverkan mellan olika intressenter behövs för en långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden.

 24. 8 september 2015

  Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen på remiss

  Ett förslag till preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen, PFAS, är nu på remiss. Statens geotekniska institut har ett uppdrag att ta fram preliminära riktvärden. Uppdraget är ett led i arbetet med att minska de risker som dessa ämnen utgör för människor och miljön.

 25. 26 augusti 2015 Vägnät i kvällsbelysning.

  Ny metod gör det lättare att klimatanpassa vägnätet

  Klimatförändringen medför ökade risker för extrema väder och stora skador på våra vägar. För att minska riskerna för kostsamma skador efter exempelvis skred och översvämningar behövs effektiva analysmetoder. Statens geotekniska institut, SGI, medverkar i ett internationellt forskningsprojekt som tagit fram ett sätt att snabbt göra riskbedömningar av stora områden, beräkna samhällskostnader och föreslå åtgärder.

 26. 19 augusti 2015

  Fyra miljoner kronor till arbete med skredrisk

  SGI nu kan utföra fler mätningar och intensifiera arbetet i de prioriterade vattendragen. Det blir bland annat möjligt att tidigarelägga undersökningarna av älvfåran i Ångermanälven.

 27. 17 augusti 2015

  Nu startar flygmätningen inom kvickleraprojektet

  Under vecka 34-35, den 17-28 augusti, utförs geologiska undersökningar med helikopter inom fyra försöksområden; två i Göta älvdalen, ett i norra Bohuslän samt ett i Ångermanälvens dalgång.

 28. 5 augusti 2015

  SGI leder seminarium om urban geokemi på internationell konferens

  På konferensen Goldschmidt 2015 den 16-21 augusti i Prag, Tjeckien, leder SGI:s forskningschef David Bendz en session om urban geokemi tillsammans med professor David Long från Michigan State University i USA. Huvudtalare är professor Rob Comans, Wageningen University, Nederländerna.

 29. 28 juli 2015

  Stort hål på E4 norr om Norrköping

 30. 3 juli 2015

  Ny version av skriften "Schakta säkert" ute nu

  Nu finns den efterfrågade skriften "Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord" tillgänglig i en ny, omarbetad utgåva från 2015. Författare är Karin Lundström, Karin Odén och Wilhelm Rankka, samtliga på SGI.

 31. 1 juli 2015

  Ny förstudie om sättningskrav för väg och järnväg

  Kraven beträffande såväl totalsättningar som sättningsskillnader hos vägar och järnvägar förändras efterhand som fordon, hastigheter och trafiklaster förändras. Mot den bakgrunden håller Trafikverket på att se över sina tekniska krav för geokonstruktioner avseende bland annat sättningar hos väg- och järnvägsbankar. SGI har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram underlag för en sån översyn.

 32. 22 juni 2015

  Ny metod som ökar förståelsen för hur skogsbruket påverkar risken för ras

 33. 22 juni 2015

  SGI är en av fyra slutnominerade till Sveriges modernaste myndighet 2015

 34. 18 juni 2015

  Kustmöte 2015 i Göteborg 4-5 november

 35. 17 juni 2015 Mätning av kvicklera med helikopter

  Trafikverket, SGI och SGU söker efter kvicklera med hjälp av helikopter

  Nu ska SGI, SGU och Trafikverket leta efter den känsliga kvickleran med hjälp av helikopter mätningar. Nästan alla lerskred i Norge och Sverige som medfört betydande skador har varit kvickleraskred. Ett av de mest förödande skreden i Sverige är det som skedde 1977 i Tuve i Göteborg där nio personer omkom och 436 personer blev hemlösa.

 36. 10 juni 2015

  SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson nominerad till priset "Influencer of the year"

  Företaget Management Events har utnämnt Åsa-Britt Karlsson som en av de nominerade till priset Influencer of the year. Priset delas ut på StrategiTorget Statsförvaltning 24-25 november.

 37. 8 juni 2015

  Världsledande forskare på konferensen Deep Mixing

  Den internationella geotekniska konferensen om jordstabilisering, Deep mixing 2015 i San Fransisco, har avslutats. Det var den sjätte internationella konferensen om stabilisering och första gången konferensen hölls i USA. SGI deltog som arrangör.

 38. 4 juni 2015 Utdata från Geokalkylsystemet

  Nytt geokalkylverktyg gör markbyggandet i Sverige effektivare och billigare

  Statens geotekniska institut, SGI, har utvecklat ett digitalt geokalkylverktyg för att effektivisera och förbilliga markbyggandet i Sverige genom att bygga på rätt plats. Systemet ska möjliggöra planering och kostnadsbedömning som kopplas till BIM, byggnadsinformationsmodellering.

 39. 26 maj 2015

  Vetenskapens värld om naturkatastrofer

  TV-programmet Vetenskapens värld (SVT) visade på måndagskvällen (25/5) ett inslag om naturkatastrofer och forskning kring det.

 40. 26 maj 2015

  Avhandling visar på ny metod för att nå bättre stabilitet i slänter

  Fredagen den 29 maj försvarar Victoria Svahn sin doktorsavhandling "Slopes in soft clay – management of strength mobilisation" på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Victoria Svahn har tidigare varit avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI.

 41. 25 maj 2015

  Uppdaterad SGI-publikation om CPT-sondering

  SGI Information 15, CPT-sondering, har uppdaterats under april 2015 med hänsyn till den nya internationella standarden SS-EN ISO 22476-1:2012.

 42. 7 maj 2015

  Myndigheter samarbetar för att harmonisera kartor

  (Uppdat. 20/5) Den 5-6 maj ordnade Statens geotekniska institut (SGI) en workshop för att samordna och harmonisera underlag/kartor för ras, skred och erosion. SGI har fått uppdraget av regeringen att göra det enklare för kommuner och länsstyrelser att arbeta med klimatanpassning vad gäller jordskred, ras och stranderosion. Workshopen är starten på arbetet.

 43. 6 maj 2015

  Nya statssekreteraren Gunvor Ericson besökte SGI

  Nyblivna statssekreteraren vid miljö- och energidepartementet Gunvor G Ericson (MP) besökte på onsdagen Statens geotekniska institut i Linköping. Myndighetsbesöket var det första som Ericson gör.

 44. 27 april 2015

  Nya metoder ger bättre kunskap om hur organismer i förorenade områden påverkas

  SGI har varit projektledare för ett större europeiskt samarbetsprojekt, Ibracs, där målsättningen var att ta fram metoder för att bättre bedöma hur marklevande organismer påverkas i förorenade områden. Fokus har legat på enkla kemiska metoder som kan användas vid platsspecifika riskbedömningar.

 45. 21 april 2015

  SGI nominerat till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet

  Statens geotekniska institut, SGI har som en av åtta myndigheter nominerats till utmärkelsen Sveriges modernaste myndighet 2015.

 46. 21 april 2015 En brygga som löper längs med Norsälven.

  Hög skredrisk längs södra delen av Norsälven - Fortsatt stort utredningsbehov

  Hög skredrisknivå förekommer längs två procent av den skredriskklassade ytan längs med Norsälven. Områdena finns i den södra delen vid Edsvalla, Höglunda/Trossnäs samt vid Norsbron och Vålberg i Karlstads kommun. Bland annat berörs bebyggelse, väg och järnväg.

 47. 10 april 2015

  SGI medarrangör i Deep Mixing i San Francisco

  Statens geotekniska institut, SGI är med och arrangerar DFI Deep Mixing Conference i San Francisco, 2-6 juni 2015.

 48. 2 april 2015

  Ny utrustning på jordlaboratoriet automatiserar försök

  Jordlaboratoriet på Statens geotekniska institut har fått tillskott i form av två nya automatiska ödometrar. Den nya utrustningen innebär att SGI-laboratoriet i fortsättningen bättre kan utföra automatiska, kombinerade och skräddarsydda kompressionsförsök.

 49. 27 mars 2015

  Kunskapsbrist kan försena och fördyra exploateringsprojekt

  Kunskapsbrist och otillräcklig kommunikation kan leda till att exploateringsprojekt försenas och fördyras om området måste saneras innan det bebyggs. Tidspressen, som då uppkommer, kan innebära att antalet möjliga åtgärdsalternativ begränsas, ofta till enbart schaktning och deponering. Detta är en av slutsatserna från SGI:s enkät om förorenade områden.

 50. 19 mars 2015

  SGI använder EU:s nya klimatplan för att stötta både privata och offentliga aktörer

  Statens geotekniska institut, SGI planerar att använda EU:s nya färdplan för klimattjänster för att stödja kommuner, länsstyrelser och privata aktörer i Sverige.

 51. 16 mars 2015

  Medarbetare fick nyinrättat geoteknikpris

  Geotekniker Per-Evert Bengtsson vid SGI hedrades vid branschmässan Grundläggningsdagen med Sven Hansbos pris som delades ut för första gången.

 52. 6 mars 2015

  Regeringsrapport: SGI ska ta fram förslag till kompetenscentrum för hållbart markbyggande

  Statens geotekniska institut, SGI ska ta fram förslag till ett tematiskt kompetenscentrum för hållbart markbyggande i ett förändrat klimat. Det är en av punkterna i SMHI:s rapport om klimatanpassning i Sverige som precis överlämnats till regeringen.

 53. 5 mars 2015

  SGI kartlägger sårbarheten för stranderosion i Skåne

  (Reviderad 15-04-27) Statens geotekniska institut, SGI, ska tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, SGU, kartlägga hur sårbara Skånes kustkommuner är för erosion.

 54. 2 mars 2015

  Regeringsuppdrag till SGI: Gör det lättare att arbeta med klimatanpassning

  Statens geotekniska institut, SGI har fått uppdraget av regeringen att göra det enklare för kommuner och länsstyrelser att arbeta med klimatanpassning vad gäller jordskred, ras och stranderosion. – Det finns många kartunderlag hos olika myndigheter som kan vara svåra att förstå, säger Charlotte Cederbom, avdelningschef på SGI.

 55. 20 februari 2015

  Nu finns en ny version av verktyget SAMLA för förorenade områden

  SGI:s verktyg SAMLA, som används vid beslutsfattande för förorenade områden, finns nu i en uppdaterad version 2.2. Verktyget kan användas för att bedöma vilket sätt som är bäst för att sanera ett förorenat område. Det handlar om att värdera olika risker och effekter av de olika åtgärdsalternativen när förorenade områden ska renas.

 56. 17 februari 2015

  Artikel om säkrare byggande i Engineering Geology

  En artikel om utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i sulfidjord med tekn. dr Bo Westerberg, SGI, som huvudförfattare publiceras i det kommande numret av vetenskapstidskriften Engineering Geology. På sikt ger forskningsrönen möjlighet till säkrare och effektivare byggande av vägar och järnvägar.

 57. 5 februari 2015

  Mer effektiv sanering av föroreningar med tre nya projekt

  Nya metoder för att effektivisera sanering av förorenade områden. Det är målet med SGI:s program för forskning och utveckling, Tuffo. Nu har tre projekt startat under Tuffo med varsin inriktning för sanering av föroreningar. Syftet är att nå regeringens mål att de 15 000 förorenade områdena i Sverige med störst risk ska vara sanerade till 2050.

 58. 3 februari 2015

  SGI aktivt i nordiskt samarbete mot naturincidenter

  Statens geotekniska institut, SGI deltog nyligen i Nordress när det hölls på Island. Nordress är ett forsknings- och nätverkssamarbete som ska utveckla förmågan att stå emot naturincidenter.

 59. 16 januari 2015

  Nytt regeringsuppdrag till SGI om högfluorerade ämnen

  Statens geotekniska institut (SGI) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 30 oktober 2015.

 60. 15 januari 2015

  Ny metodik ska säkerställa kvaliteten hos nya riktvärden för förorenad mark

  Kvaliteten och transparensen hos riktvärden för nya föroreningsämnen varierar idag betydligt. SGI har därför tagit fram ett stöd för kvalitetssäkring av både ämnesdata som behövs för beräkning av riktvärden och själva riktvärdena.

 61. 9 januari 2015

  Glenn Sundberg ny ställföreträdande gd på SGI

  Glenn Sundberg tillträdde från årsskiftet som ställföreträdande generaldirektör vid Statens geotekniska institut, SGI.