Avhandling visar på ny metod för att nå bättre stabilitet i slänter

26 maj 2015, 08:00

Fredagen den 29 maj försvarar Victoria Svahn sin doktorsavhandling "Slopes in soft clay – management of strength mobilisation" på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Victoria Svahn har tidigare varit avdelningschef på Statens geotekniska institut, SGI.

Det finns många befintliga slänter i anslutning till bebyggelse och infrastruktur som har en otillfredsställande stabilitet. För att förebygga att ras och skred inträffar, utförs varje år många stabilitetsutredningar för att ta fram åtgärdsförslag. De beräkningsmetoder som vanligen används innebär att ett antal förenklingar görs. Förenklingarna i beräkningsmodellerna leder till att det är svårt att analysera var nyttan av kompletterande fältundersökningar är störst och hur man optimerar åtgärdsförslagen.

Bättre åtgärdsförslag
I avhandlingen föreslås en metod för att uppnå en optimerad utformning av åtgärdsförslag. Metoden tar hänsyn till hur motståndet (skjuvhållfastheten) är olika på olika ställen längs en glidyta i jorden. Utöver detta analyseras spänningsförändringar med hjälp av numeriska metoder för att hitta de mest kritiska delarna av slänten. Den strategi som föreslås baseras på kommersiella verktyg som är allmänt tillgängliga i branschen. Användandet av föreslagen strategi leder till mer optimerade åtgärdsförslag och därmed lägre kostnader för samhället.

Utöver detta belyses några av de svårigheter som finns vid modellering av släntstabilitet med användning av numeriska verktyg. Två specifika frågor som beskrivs är hur man skapar in-situ spänningsförhållande samt hur man väljer relevanta hållfasthetsparametrar. Arbetet beskriver också de effekter som framtida klimatförändringar kan leda till för stabilitet i slänter.

Arbetet med avhandlingen har delvis finansierats av Statens geotekniska institut.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-28 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej