Mer effektiv sanering av föroreningar med tre nya projekt

5 februari 2015, 11:23

Nya metoder för att effektivisera sanering av förorenade områden. Det är målet med SGI:s program för forskning och utveckling, Tuffo. Nu har tre projekt startat under Tuffo med varsin inriktning för sanering av föroreningar. Syftet är att nå regeringens mål att de 15 000 förorenade områdena i Sverige med störst risk ska vara sanerade till 2050.

–Det här är en spännande början med tre projekt som ska utveckla bra och effektiva metoder för bättre utredning och sanering. Äntligen kan vi sätta igång ett arbete som förhoppningsvis har positiva effekter för hela samhället, säger Yvonne Ohlsson, projektledare för Tuffo (Teknikutveckling- och forskningsprogram för förorenade områden).

Formas genomförde i samarbete med SGI en forskningsutlysning genom forskningsprogrammet Tuffo under 2014 och tre projekt har nu startat som resultat av utlysningen. De heter Treasure, Applicera och Safire.

Treasure
– I Treasure är syftet att ta fram en metod för undersökning av förorenad jord under vatten, så kallade sediment, i Östersjön vid Ångermanälven. Man har upptäckt att de gamla industriernas dumpning av föroreningar i Östersjön har resulterat i förorenade sediment. Ett tecken på problem är att havsörnarnas ägg har spår av giftet DDT. Längs Östersjökusten har nivåerna av föroreningar tidigare minskat i äggen men nu har förbättringen upphört i området vid Ångermanälven. Projektet ska bland annat ta fram en metod för att visa var det är viktigast att sanera. Det har vi inte kunskap om idag, säger Ian Snowball från Uppsala universitet som är projektledare för Treasure.

Applicera
– I Applicera ska ny metodik för platsspecifika miljöriskbedömningar utvecklas för förorenad mark där markmiljön bedöms vara det känsligaste skyddsobjektet. Bedömning av markmiljön utgår idag från biodiversitet eller biologisk mångfald som det också kan heta. Man antar att en hög biodiversitet säkerställer viktiga markfunktioner, men vet egentligen inte om det är så. Projektgruppen ska försöka hitta metoder för att mer direkt kunna mäta markfunktioner och sedan inkludera sådana indikatorer (mått) i en helhetsbedömning. Detta i sin tur leder till bättre beslutsunderlag för sanering, säger projektledare Karin Wiberg, från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Metoden ska sedan utvärderas med hjälp av så kallad kostnads-nytto-analys och jämföras med den traditionella metoden som används idag, fortsätter hon.

Safire
Det sista projektet som finansieras inom Tuffo är Safire och Lars Rosén från Chalmers tekniska högskola är projektledare.

– I Safire ska vi testa om hållbarhetsbedömningar av saneringsarbete kan göra saneringen mer effektiv. Idag är det ovanligt att bedöma hållbarheten i arbetet med sanering. När kommuner och företag ska sanera ligger fokus på det praktiska i saneringen och som bäst den miljömässiga aspekten av hållbarhet. Vad man däremot mer sällan tittar på är de två andra hållbarhetsfaktorerna, de sociala och ekonomiska. I projektet tror vi att hållbarhet kan göra sanering mer effektivt och den tesen ska Safire testa, förklarar Lars Rosén.


Ett första möte inom Tuffo. Från vänster till höger: Lars Rosén, Ian Snowball, Karin Wiberg, Helena Helgesson och Tuffo:s projektledare Yvonne Ohlsson.

Läs mer om Tuffo och de olika projekten >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej