Ny förstudie om sättningskrav för väg och järnväg

1 juli 2015, 10:50

Kraven beträffande såväl totalsättningar som sättningsskillnader hos vägar och järnvägar förändras efterhand som fordon, hastigheter och trafiklaster förändras. Mot den bakgrunden håller Trafikverket på att se över sina tekniska krav för geokonstruktioner avseende bland annat sättningar hos väg- och järnvägsbankar. SGI har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram underlag för en sån översyn.

Förstudien, som nu är färdig, kan utgöra ett underlag för översyn av Trafikverkets krav på sättningar (totalsättning, differenssättningar i tvärled och i längdled) för vägar och järnvägar och för en bedömning av behovet av revidering av deras publikation: 

I förstudien har erfarenheter och krav från andra länder såsom Danmark, England, Finland, Holland, Kanada (Ontario och Quebec), Norge, Spanien, Tyskland och Österrike samlats till en "State of the art-rapport" med sammanfattande beskrivningar av de olika ländernas krav avseende sättningar för vägar och järnvägar. De länder som har krav för väg respektive järnväg, som man bör utvärdera lite noggrannare är framförallt Finland och Holland. Kraven i båda dessa länder anpassas bland annat efter hur stor kostnaden blir för att uppnå uppsatta sättningskrav och det finns möjligheter till vissa lättnader i kraven beroende på de geotekniska förutsättningarna. Finland har även särskilda krav för olika typer av entreprenader som kanske skulle kunna vara tillämpbara även i Sverige.

Uppdraget har utförts inom forskningsprogrammet BIG (Branschsamverkan i grunden)

Ladda ned förstudien >>

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-24 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej