Ny guide för klimatanpassning

21 september 2015, 10:30

En ny vägledning ska underlätta för alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, företag med flera hittar där hjälp och stöd i arbetet med att rusta för ett förändrat klimat. Statens geotekniska institut, SGI, tillhandahåller underlag för hållbart markbyggande i ett klimat i förändring, exempelvis för att hantera skredrisker, erosion och förorenade områden.

Den nya vägledningen innehåller verktyg för att arbeta med klimatanpassning, och ska vara till hjälp både för att komma igång men också för dem som vill komma vidare.

Verktygssamlingen "Åtgärda" består bland annat av checklistor, manualer, rapporter, karttjänster och databaser. Åtgärdasidorna nås på Klimatanpassningsportalen, där SGI är en av 17 samverkande myndigheter.

SGI presenterar bland annat en inventering av kunskapsbehov gällande förorenade områden i den fysiska planeringen. Där finns även rapporter och kartor om skredrisker i Göta älvdalen och Norsälven samt om erosion vid kuster och vattendrag. Besökare hittar också verktyget Geokalkyl, som kan användas för att jämföra kostnader vid planering av byggnader och infrastruktur. Geokalkyl kan även ta hänsyn till klimatpåverkan och kan nyttjas för att kostnadsoptimera klimatanpassningsåtgärder.

På sidan "Vägledning för att arbeta med klimatanpassning" finns hjälp för att arbeta övergripande med klimatanpassning, till exempel planering, analyser och genomförande av åtgärder. Här beskrivs även hur anpassning kan integreras i kommuners arbete, översiktsplanering, risk- och sårbarhetsanalyser, och hur själva anpassningsarbetet kan läggas upp.

Innehållet på åtgärdasidorna omfattar också beskrivningar av genomförda klimatanpassningsåtgärder, informa­tion om klimatscenarier, databaser, finan­siering, lagar och regler.

För mer information kontakta gärna:
Anette Björlin, handläggare klimatanpassning, tel: 08-578 455 01

Vad är klimatanpassning?

Översvämningar, värmeböljor, smittspridning, jordskred, erosion och förändrade växtsäsonger är bara några exempel på vad ett förändrat klimat innebär. Stora delar av samhället påverkas och många aktörer behöver tänka efter hur olika verksamheter bedrivs och hur samhället planeras. Klimatanpassningsportalen är ett stöd för alla som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade.

Till Åtgärdasidorna

Till Klimatanpassningsportalen

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-23 Innehållsansvarig är Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej