Rostiga tunnor som ligger på marken. Foto: SGI

Ny metodik säkerställer kvaliteten hos nya riktvärden för förorenad mark

21 oktober 2015, 14:34

Vid riskbedömningar av förorenad mark används ofta riktvärden för olika markföroreningar. Men kvaliteten och transparensen hos riktvärden för nya föroreningsämnen varierar idag betydligt. Statens geotekniska institut, SGI har därför tagit fram ett stöd som kan användas både för kvalitetssäkring av ämnesdata som behövs för beräkning av riktvärden, och själva riktvärdena.

Det finns generella riktvärden för förorenad mark för ett femtiotal ämnen och ämnesgrupper. Generella riktvärden används framför allt i inledande riskbedömningar. De har tagits fram av Naturvårdsverket och är beräknade med utgångspunkt i vanliga förhållanden vid förorenade områden i Sverige.

När förorenade områden undersöks händer det att förhöjda halter påträffas även av föroreningar som saknar generella riktvärden. Sådana ämnen hanteras ofta genom att riktvärden tas fram inom de enskilda projekten. Hur data och beräknade riktvärden värderas, redovisas och kvalitetssäkras varierar idag kraftigt och det finns därför ett behov av en gemensam metodik för arbetet med att ta fram ämnesdata och beräkna riktvärden för nya föroreningsämnen.

Nyutgåva av publikationen
SGI har i en nyutgåva av en publikation tagit fram en metodik som omfattar att samla in, kvalitetsbedöma och välja ut ämnesdata och kvalitetsklassa beräknade riktvärden. Publikationen är användbar både då ämnesdata och riktvärden tas fram samt vid granskning. Metodiken baseras på, och är ett komplement till, Naturvårdsverkets riktvärdesmodell "Riktvärden för förorenad mark − Modellbeskrivning och vägledning". Metodiken omfattar i nuläget endast ämnesdata för beräkning av den hälsoriskbaserade delen av riktvärden. Den kan sammanfattas i sex huvudmoment:

1. Översiktlig datainventering och genomgång av särskilda egenskaper
2. Fördjupad datainventering
3. Kvalitetsklassning av ämnesspecifika data i datakvalitetsklasser; 1, 2 eller 3
4. Kvalitetssäkring av riktvärden; grön, gul, orange eller röd
5. Intern och extern granskning
6. Dokumentation

Resultatet redovisas i ett "Ämnesdatablad". För att undvika framtida dubbelarbete när det gäller insamling av ämnesdata vill SGI samla in ämnesdatablad från projekt där metodiken tillämpats. Skicka gärna Ämnesdatablad till SGI:s kontaktperson för projektet. Ambitionen är att göra ämnesdatabladen allmänt tillgängliga.

Länk till sida "Kvalitetssäkring av ämnesdata": Kvalitetssäkring ämnesdata

Länk till Publikation 15 i SGI Line: SGI Publikation 15

Kontaktperson: Charlotta Tiberg, charlotta.tiberg@swedgeo.se

Senast uppdaterad/granskad: 2015-10-22
Hjälpte informationen dig? Ja Nej