Ny metodik ska säkerställa kvaliteten hos nya riktvärden för förorenad mark

15 januari 2015, 09:00

Kvaliteten och transparensen hos riktvärden för nya föroreningsämnen varierar idag betydligt. SGI har därför tagit fram ett stöd för kvalitetssäkring av både ämnesdata som behövs för beräkning av riktvärden och själva riktvärdena.

Det finns idag generella riktvärden för förorenad mark för ett femtiotal ämnen och ämnesgrupper. Dessa har tagits fram av Naturvårdsverket. De är beräknade med utgångspunkt i vanliga förhållanden vid förorenade områden i Sverige och är tänkta att användas i inledande riskbedömningar.

När förorenade områden undersöks händer det att förhöjda halter även påträffas av föroreningar som saknar generella riktvärden. Sådana ämnen hanteras ofta genom att riktvärden tas fram inom de enskilda projekten. Hur data och beräknade riktvärden värderas, redovisas och kvalitetssäkras varierar idag kraftigt och det finns därför ett behov av en gemensam metodik för arbetet med att ta fram ämnesdata och beräkna riktvärden för nya föroreningsämnen.

SGI:s senaste publikation innehåller en metodik som omfattar att samla in, kvalitetsbedöma och välja ut ämnesdata samt kvalitetsklassa beräknade riktvärden. Publikationen är användbar både då ämnesdata och riktvärden tas fram samt vid granskning. Metodiken baseras på, och är ett komplement till, Naturvårdsverkets riktvärdesmodell "Riktvärden för förorenad mark −Modellbeskrivning och vägledning".

Hög kvalitet viktigt
För att riktvärdet ska hålla en hög kvalitet måste även ämnesdata hålla hög kvalitet. SGI har med den nya metodiken presenterat ett sätt att samla in, kvalitetsbedöma och välja ut ämnesdata samt kvalitetsklassa beräknade riktvärden. Resultatet redovisas i ett "Ämnesdatablad". En mall för ämnesdatabladet bifogas publikationen och finns tillgänglig i Word-format på SGI:s webbplats.

Metodiken omfattar i nuläget endast ämnesdata för beräkning av den hälsoriskbaserade delen av riktvärden. Den kan sammanfattas i sex huvudmoment:

  1. Översiktlig datainventering och genomgång av särskilda egenskaper
  2. Fördjupad datainventering
  3. Kvalitetsklassning av ämnesspecifika data i datakvalitetsklasser; 1, 2 eller 3
  4. Kvalitetssäkring av riktvärden
  5. Intern och extern granskning
  6. Dokumentation

Metodiken har utvecklats av en projektgrupp på SGI under ledning av Charlotta Tiberg, SGI.

Läs publikationen Kvalitetssäkring av ämnesdata för beräkning av hälsoriskbaserade riktvärden för förorenade områden >>

Hämta ämnesdatabladen i Word-format >>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej