Ett ensamt hus byggt i en bergsslänt ner mot vatten. Foto: Mikael Svensson, Skandinav bildbyrå

Ny publikation om ras i berg pekar på kunskapsluckor

23 oktober 2015, 13:43

Slänter i berg är ett område med mycket stor tillämpning som inte får mycket uppmärksamhet. Vi vet att ras i berg inträffar men inte omfattningen eller orsakerna.

I en ny SGI-rapport redogörs för branschens syn på bergslänter, vilka kunskaper som finns och vad som behöver åtgärdas. Det finns kunskapsluckor och utbildningsbehov, bland annat saknas kunskap om och en samlad bild av vilka ras som inträffar i bergslänter.

Inventering av kunskapsläget

Rapporten redovisar en litteraturstudie och en enkätundersökning där branschföreträdare har besvarat ett antal frågor om bergslänter. Inriktningen på rapporten är att inventera kunskapsläget och behov avseende bergslänter och utgår ifrån att översiktligt besvara tre frågor:

  • Hur kan man garantera att byggda eller naturliga slänter i berg är säkra i förhållande till människor och egendom?
  • Finns det risker med byggda eller naturliga slänter i berg i förhållande till ett förändrat klimat?
  • Byggs slänter i berg på ett effektivt sätt med avseende på ett hållbart samhälle och ett förändrat klimat?

Resultaten av rapporten visar att det finns kunskapsluckor och utbildningsbehov. Bland annat saknas kunskap om och en samlad bild av vilka ras som inträffar i bergslänter. Utöver detta saknas ofta kunskap om lagstiftning och tekniska risker vid fysisk planering samt en klar bild över hur klimatförändringar kommer att påverka bergslänters stabilitet.

Ansvaret för inspektioner och underhåll är inte är tydligt i alla situationer och projektering och byggande av bergslänter utförs inte på ett bevisat effektivt och hållbart sätt. Utbildningsinsatser och vägledningar inom specifika områden skulle underlätta för branschen att lösa flera av de brister som noteras.

Dokumentera inträffade ras

Givet dessa kunskapsluckor och behov bedöms att ett antal vidare steg bör tas avseende området bergslänter. Dessa vidare steg har på olika sätt bäring på områdena riskinventering, risk med ett förändrat klimat och effektivt byggande. Ett första steg föreslås i publikationen vara att arbeta för att alla bergras i bebyggd miljö och längs infrastrukturstråken inkluderas i SGI:s ras- och skreddatabas samt att en övergripande sökning på redan inträffade ras görs så att dessa blir dokumenterade.

Författare är Magnus Eriksson, Ramona Kiilsgaard och Rebecca Bertilsson.

Läs mer i rapporten Slänter i berg ‑ Inventering av kunskapsläge och behov >>

Senast uppdaterad/granskad: 2015-10-23 Innehållsansvarig är Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej