Nya metoder ger bättre kunskap om hur organismer i förorenade områden påverkas

27 april 2015, 08:00

SGI har varit projektledare för ett större europeiskt samarbetsprojekt, Ibracs, där målsättningen var att ta fram metoder för att bättre bedöma hur marklevande organismer påverkas i förorenade områden. Fokus har legat på enkla kemiska metoder som kan användas vid platsspecifika riskbedömningar.

Det har länge varit känt att föroreningar binds olika hårt i olika typer av jordar och att detta påverkar den så kallade biotillgängligheten, d v s hur lätt föroreningarna kan tas av upp växter och marklevande djur. Det betyder att jordar där föroreningarna binds hårt kan ha en högre total koncentration av en förorening innan situationen blir akut giftig för markorganismerna, jämfört med en jord där föroreningen binds svagare.

Det platsspecifika riktvärdet för «skydd av markmiljön», baserat på den totala koncentrationen i marken, blir då olika. För att förbättra precisionen i platsspecifika riskbedömningar behövs med andra ord en metodik som tar hänsyn till hur hårt föroreningarna binds i marken.

Starkare koppling

Inom Ibracs har SGI varit med och tagit fram två olika metodiker, en för metaller och en för polycykliska aromatiska kolväten (PAH)*, som tar hänsyn till föroreningarnas biotillgänglighet och som redan idag kan användas i fördjupade huvudstudier där markmiljön är det viktigaste skyddsobjektet.

För PAH:er baseras metodiken på det faktum att porvattenhalten är starkare kopplad till biotillgängligheten än totalhalten. En metodik för att uppskatta porvattenhalten av PAH:er finns redan kommersiellt tillgänglig via SGI:s laboratorium. För metaller bygger metodiken på att man med en så kallad isotop-utspädningsteknik kan bestämma den biotillgängliga andelen av metallerna. För både PAH:er och metaller finns excelbaserade verktyg framtagna, vilka går att ladda ner från Ibracs hemsida http://projects.swedgeo.se/ibracs/.

Där finns också länkar till Ibracs slutrapport med en detaljerad beskrivningar av de föreslagna metoderna samt de excelbaserade verktygen.

*Polycykliska aromatiska kolväten är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum och bildas vid förbränning av organiskt material. Exponering för material som innehåller PAH kan medföra en ökad risk för cancer.

För mer information, kontakta projektledaren Dan Berggren Kleja, SGI: dan.berggren.kleja@swedgeo.se

 

Senast uppdaterad/granskad: 2015-09-28 Innehållsansvarig är Webredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej