Nytt regeringsuppdrag till SGI om högfluorerade ämnen

16 januari 2015, 12:23

Statens geotekniska institut (SGI) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten. Uppdraget ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 30 oktober 2015.

De preliminära riktvärdena ska vara ett underlag för utarbetande av generella riktvärden. Riktvärdena behövs för bl.a. bedömning av miljö- och hälsorisker, prioriteringar och bedömning av åtgärdsbehovet av PFAS-förorenade områden.

Uppdraget ingår i arbetet att hindra spridningen av PFAS, som hittats i grundvattentäkter i bl a Tullinge, Uppsala, Båstad och Kallinge. Orsaken till att de här ämnena återfinns i grund- och dricksvatten är bland annat att de använts i brandskum vid allmänna och militära flygplatser.

Även andra myndigheter omfattas av regeringsuppdraget att hindra spridningen av högfluorerade ämnen: Kemikalieinspektionen ska t ex ta fram ett nationellt åtgärdsprogram och Naturvårdsverket får i uppdrag att i samarbete med andra myndigheter genomföra en inventering av miljögifter i yt- och grundvatten. Undersökningen ska ge en bild av var föroreningarna finns och hur allvarliga de är.

- Det är ett angeläget och viktigt regeringsuppdrag som kommer att underlätta arbetet med att utreda och åtgärda misstänkta fall av PFAS-förorenade områden, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson i en kommentar.

Frågor? Kontakta uppdragsledare Michael Pettersson, tel 08-574 455 10

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej