Regeringsuppdrag till SGI: Gör det lättare att arbeta med klimatanpassning

2 mars 2015, 08:00

Statens geotekniska institut, SGI har fått uppdraget av regeringen att göra det enklare för kommuner och länsstyrelser att arbeta med klimatanpassning vad gäller jordskred, ras och stranderosion. – Det finns många kartunderlag hos olika myndigheter som kan vara svåra att förstå, säger Charlotte Cederbom, avdelningschef på SGI.

I dag finns en mängd olika planeringsunderlag hos myndigheter som kommunerna kan få tillgång till vid arbetet med klimatanpassning när det gäller den ökade risken för ras, jordskred och stranderosion.

De befintliga underlagen presenteras på olika sätt på respektive myndighets webbplats. Det finns idag ingen samlad bild av befintliga underlag, vad de ger för information och hur de ska tolkas.

– Flera kommuner och länsstyrelser har framfört att det är svårt att förstå skillnaden mellan de olika kartunderlagen och hur de ska användas i klimatanpassningsarbetet, säger Charlotte Cederbom. SGI har därför fått ansvaret att genomföra en harmonisering av de underlag som rör ras, jordskred och stranderosion och ta fram en vägledning för användarna.

Med andra myndigheter
Harmoniseringen kommer att genomföras i nära samarbete med andra myndigheter, främst Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (MSB) Sveriges geologiska undersökning, (SGU) Lantmäteriet och SMHI. Gemensamt ska myndigheterna göra det lättare för användarna ute i kommuner och på länsstyrelser att förstå kartorna och vad terminologin betyder.

– Med användare menar vi också andra myndigheter, akademiska lärosäten som utbildar blivande handläggare på kommuner och länsstyrelser, näringslivet och enskilda fastighetsägare.

SGI:s målsättning är att påbörja harmoniseringsarbetet och leverera en vägledning under 2015.

Mera information: Avdelningschef Charlotte Cederbom tel 013-20 18 25.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-07-08
Hjälpte informationen dig? Ja Nej