Satellitmätning med TerraSAR-X Foto: German Aerospace Center (DLR).

Så mäter man sättningar i marken med satellit

8 december 2015, 14:53

Markrörelser kan ofta vara tillräckliga för att orsaka skador på byggnader och infrastruktur. I de centrala delarna av Göteborg har sättningsmätningar utförts under lång tid och metalldubbar har installerats på byggnader och infrastruktur. Nu har SGI och Metria gjort en studie kring hur man bäst kan mäta markrörelserna med satellitbilder.

Satellitbilder täcker ett större område och kan bidra med ytterligare information som storlek och utbredning av sättningsrörelser inom ett område. Utifrån satellitbilder är det också möjligt att fastställa pågående rörelser inom ett område före utförandet av en schakt eller andra konstruktionsarbeten.

Syftet med detta projekt var att undersöka om s k interferometri med användning av mycket högupplösta radarsatellitbilder (TerraSAR-X-) kan generera tillräckligt detaljerade sättningsmätningar i ett urbant område, för att de ska kunna användas som bas i en kommersiell tjänst.

Två olika typer
Två olika typer av interferometri användes. Differentiell interferometri, eller DInSAR, bygger på en metod att extrahera ytliga höjdvärden från ett radarbildpar (interferometri). Permanenta spridare (PS) eller tidserier DInSAR bygger på teknik där flera differentiella interferogram införlivas (relativt en enstaka huvudbild).

En jämförelse mellan resultaten från tidserier DInSAR och precisionsavvägning (radarbildpar) indikerar att generellt sett så är sättningshastigheten som erhålls från tidserier, DInSAR-analysen något högre, än sättningshastigheten mätt med precisionsavvägning. Man ska då komma ihåg att mätperioden för de två mätmetoderna skiljer sig åt.

De områden där pågående sättningar observeras är ungefär desamma med båda metoderna, men baserat på tidserier DInSAR-analysen är dessa områden större.

Komplement
För att få en överblick av pågående sättningar och sättningshastighet inom ett område kan tidserier DInSAR förväntas bli ett användbart komplement till traditionella metoder för sättningsmätning.

Detta har också noterats av Trafikverket som kommer att använda tidserier DInSAR som ett komplement till precisionsavvägning och bälgslangsmätningar för att följa upp sättningar i samband med byggandet av Västlänken i Göteborg.

Mera information: Hjördis Löfroth

Läs publikationen>>

Senast uppdaterad/granskad: 2015-12-09
Hjälpte informationen dig? Ja Nej