Rostiga bilar Foto: Amanda SVEED/Scandinav Bildbyrå

SGI-projektet Land Plan ska väga in hållbarhet i kommunal planering

11 november 2015, 09:00

Sjutton projekt får dela på 108 miljoner kronor från Formas i den riktade satsningen Hållbart samhällsbyggande. Ett av projekten är SGI:s Land Plan som handlar om att ta fram metoder för att ta med miljömässig hållbarhet i kommunal planering.

Kommunerna har en nyckelroll inom hållbart samhällsbyggande och ansvarar för byggande av skolor, daghem, äldreboende.

– I forskningsprojektet Land Plan utvecklar vi metoder som underlättar hållbarhetsbedömningen av olika planalternativ i den fysiska kommunala planeringen, berättar projektledaren Maria Arm vid Statens geotekniska institut, SGI. Metoderna ska kunna hantera kombinerade problem när det gäller markanvändning – till exempel geotekniska förhållanden, materialhushållning, förorenade markområden och förorenade massor liksom anpassning till ett förändrat klimat.

Metodiken ska hjälpa till att strukturera arbetet och visa på när olika data behöver vara tillgängliga. Den ska vara enkel att använda och förstå. Den ska även kunna användas för att förmedla resultatet till olika intressenter.

Projektgrupp med kommuner
–Vi som utför utvecklingsarbetet är en projektgrupp med representanter för tre kommunala plan- och exploateringskontor och forskare på Chalmers och Statens geotekniska institut (SGI). Det är Nyköpings, Kristianstads och Jönköpings kommuner som deltar och som bas för utvecklingsarbetet används utvalda pågående arbeten med fysisk planering i dessa kommuner. Det gäller Kungshagen i Nyköping, Åhuskusten vid Kristianstad och Södra Munksjön (Skeppsbron) i Jönköping.

Under årens lopp har samhällsbyggande blivit alltmer komplext och de utmaningar som kommunerna möter i den fysiska planeringen har blivit allt fler. Ett exempel är bebyggelseförtätningar i form av omvandling av befintliga stadsdelar. I dessa fall exploaterar man ofta områden som är komplexa att bebygga, t.ex. förorenade och/eller strandnära låglänta områden.

Anpassning en utmaning
En annan utmaning är att anpassa befintlig och planerad bebyggelse till ett förändrat klimat. För att kunna planera och bygga resurseffektivt och hållbart måste man ge ökad uppmärksamhet till förutsättningarna på platsen, t.ex. markens stabilitet, områdets föroreningssituation samt vattenflödes- och nederbördsmönster i kombination med ett ändrat klimat.

En hållbar markanvändning förutsätter att kommunerna har rätt underlag i varje planerings- och beslutsfas. Man behöver också kunna förmedla beslutsunderlag och resultat, på ett tydligt och begripligt sätt, till de som berörs. Anpassade verktyg för detta är angelägna, och kan i det långa loppet spara resurser.

För mera information, kontakta Maria Arm, tel 013-20 18 07

Senast uppdaterad/granskad: 2015-11-11
Hjälpte informationen dig? Ja Nej