Skredrisker längs Säveån och Ångermanälven kartläggs

4 december 2015, 14:28

Ett framtida klimat med mer nederbörd leder till ökad risk för skred vid flera av våra stora vattendrag. Som ett led i att säkra framtida boende och verksamhet i dessa områden har Statens geotekniska institut, SGI, inlett arbetet med att kartlägga skredriskerna längs Säveån och Ångermanälven.

Längs Säveån finns mark med låg stabilitet och många tidigare skred. Samtidigt är den exploaterad med bostadsbebyggelse, industrier, kommunal verksamhet och infrastruktur, som Västra stambanan och E20. Ån rinner ut i Göta älv, som redan har skredriskkarterats.

De första undersökningarna gjordes redan hösten 2013 då bottenmätningar utfördes i ån. Nu går arbetet in i ett nytt skede med genomgång och analys av tidigare utförda fält- och laboratorieundersökningar samt stabilitetsberäkningar. Utifrån detta inledande arbete görs bedömning av behov av kompletterande undersökningar för att kunna få en heltäckande bild av förhållandena. Samtidigt pågår en analys av konsekvenser inom utredningsområdet. Skredriskkarteringen i Säveån beräknas kunna bli färdig sent på hösten 2016.

Historiskt sett har det även inträffat många jordskred längs Ångermanälven. Klimatförändringen påverkar dessutom sannolikheten för skred och därmed skredrisken. Längs Ångermanälven finns utmaningar som kraftverksdammar samt höga och branta slänter med siltjord, så kallade nipor. SGI startar arbetet genom att göra bottenmätningar och förberedande geotekniska fältundersökningar. Mätningarna genomförs från mark eller vatten längs en fyra till nio mil lång sträcka mellan Hammarsbron och Sollefteå. 

Det egentliga utredningsarbetet med fler geotekniska fältundersökningar i Ångermanälven, är planerade till våren 2017.

Resultaten från utredningarna leder fram till en heltäckande skredriskkarta där sannolikhet och konsekvenser av skred kombineras. Sannolikheten för skred kommer att beräknas för dagens och ett framtida klimat (år 2100). För att kunna beräkna sannolikheten för skred i ett framtida klimat behövs information om erosionsprocesserna längs vattendraget. Storleken på erosionen har betydelse för stabilitetsförhållandena.

Arbetet sker i samverkan med berörda kommuner. Syftet är att länsstyrelsen och kommunerna ska ha nytta av underlaget i sitt planeringsarbete. Statens geotekniska institut genomför utredningen som en del i arbetet med klimatanpassning.

För mer information kontakta gärna:
Karin Bergdahl, uppdragsledare, tel: 031-7496581, e-post: karin.bergdahl@swedgeo.se
Karin Odén, biträdande uppdragsledare, tel: 031-7786561, e-post: mailto:karin.oden@swedgeo.se

Fördjupad information:
Under 2013 tog SGI fram en lista på större vattendragsområden i Sverige som rekommenderades för fortsatta skredriskkarteringar. Samhällsbehovet av ett karteringsunderlag i dessa områden bedöms vara stort. Med hjälp av ett extraanslag i augusti 2015 har SGI fått möjlighet att göra förberedande geotekniska fältundersökningar och bottenundersökningar längs Ångermanälven under hösten 2015.

Läs mer om arbetet med skredriskkartering

Se rapporten Prioritering av områden för skredriskanalys

Senast uppdaterad/granskad: 2015-12-07
Hjälpte informationen dig? Ja Nej