Stort intresse för webbinarium om geotekniska säkerhetsfrågor på SGI

19 oktober 2015, 14:30

Det är redan ett stort intresse för det webbinarium som planeras kring geotekniska säkerhetsfrågor på SGI. – Maximala fyrtio personer är anmälda men det finns plats för fler deltagare vid datorerna i de kommuner som anmält sig, säger HannaSofie Pedersen, ansvarig för SGI:s myndighetsfunktion.

Webbinariet hålls den 17 november och handlar om geotekniska säkerhetsfrågor kopplade till kommunal planering.

– Den kommunala fysiska paneringen är det viktigaste instrumentet för att undvika att ny bebyggelse placeras på mark som är hotad – eller med tiden kan komma att bli hotad – av naturolyckor, säger Hanna Sofie Pedersen. Därför är det viktigt att redan tidigt i planprocessen undersöka markens  förutsättningar så att kraven i Plan- och bygglagen (PBL) uppfylls.

Sedan 2010 har SGI regeringens uppdrag att ge myndighetsstöd till Sveriges alla länsstyrelser och kommuner om geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen. Med geotekniska säkerhetsfrågor menas ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras/blocknedfall och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.
 
Vilka underlag som behövs
–Syftet med webbinariet den 17 är att tydliggöra vilka underlag som krävs för att hantera geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen, vilka övergripande underlag som myndigheter tillhandahåller och hur dessa tidigt i planprocessen kan användas för att analysera behovet av vidare utredningar.

Dessutom förklaras övergripande hur en geoteknisk utredning är uppbyggd och hur ett geotekniskt underlag ska tolkas och användas. Därtill beskrivs hur resultat och rekommendationer påverkar markens lämplighet och förslag ges på olika sätt att hantera detta i planprocessen.

Just nu står 40 personer i kö för att delta i ett eventuellt senare webbinarium.
Intresserad? Kontakta HannaSofie Pedersen för mera information.

Senast uppdaterad/granskad: 2015-10-19
Hjälpte informationen dig? Ja Nej