Porträttbild av Åsa-Britt Karlsson, SGI:s generaldirektör. Foto: Oscar Lürén

Årsredovisning 2017

Generaldirektören blickar tillbaka och sammanfattar året som gått.

Våra frågor och behovet av vår kompetens har blivit alltmer synliga i nyhetsflödet och i samhällsdebatten. Klimatförändringen och målsättningarna om ett koldioxidneutralt och giftfritt kretsloppssamhälle ställer stora krav för att åstadkomma ett hållbart markbyggande. Vi behöver bland annat ta ökad hänsyn till förändrade markförhållanden, markens lämplighet för bebyggelse och infrastruktur, stigande havsnivå samt ökade flöden.

Vi känner ett stort ansvar att förmedla aktuell och tillräcklig kunskap i samhället för att det skall finnas välgrundade underlag för åsikter och beslut. Under året har vi därför rustat oss med en ny organisation med tydlig utgångspunkt i vårt uppdrag och våra tre verksamhetsområden. Detta kunde vi inte genomfört lägligare eftersom i december kom beslutet om att regeringen inrättar en delegation för Göta älv. Vi har nu i uppdrag av regeringen att inrätta en sådan delegation, samtidigt som staten också tillskjuter medel för att delfinansiera åtgärder för stabilitetshöjande åtgärder. Det här innebär att vi måste bli en storlek större. Vi är nu i full färd med att planera för delegationen och rekrytera fler engagerade och kompetenta medarbetare.

Under året delade SGI ut forskningsbidrag inom ramen för Tuffo-programmet för teknikutveckling inom förorenade områden. Tre projekt beviljades bidrag och detta är första gången som SGI har haft möjligt att göra det. De beviljade projekten förväntas få stor betydelse för efterbehandlingsbranschen och forskare.

Fallande intäkter och ökade arbetskraftskostnader, utöver lönen, innebär att SGI redovisar ett negativt resultat för år 2017. En betydande del av underskottet förklaras med högre pensionskostnader än beräknat samtidigt som intäkterna inte har nått upp i budgetnivå.

I början på året publicerade vi vår handlingsplan för hållbart markbyggande i ett föränderligt klimat. Vi har fått positiv respons och upplever att planen tagits emot väl på andra myndigheter, kommuner och inom branschen. Det känns roligt eftersom handlingsplanen avser att lyfta fram den potential som ligger i att gemensamt arbeta för ett hållbart markbyggande utifrån ett helhetsperspektiv. Detta har uppmärksammats av regeringen som gett oss stöd att genomföra planen från och med nästa år.

GIS-verktyget Geokalkyl för planering av bebyggelse har vidareutvecklats och nu blir det lättare att bedöma hur olika sätt att grundlägga och hantera massor vid byggen påverkar klimatet. Med handlingsplanen som stöd kastade vi oss återigen in i debatten i Almedalen med ett eget seminarium. Vårt tema detta år var: Stigande havsnivåer - ska mark och bebyggelse skyddas eller överges?

Vi tar också gärna stöd av ny teknik i vår verksamhet. Under året har vi påbörjat utvecklingen av en metod för att med hjälp drönare kunna övervaka jordskred och skredriskområden och filma i realtid vid akuta händelser.

Nu väntar ett nytt verksamhetsår och tillsammans skall vi både göra samhällsnytta och ha roligt på jobbet!

Linköping i december

Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör

Läs årsredovisningen 2017>>

Senast uppdaterad/granskad: 2016-05-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej