Stranderosion och erosionsskydd vid Löderup, Skånes kust Foto: Torbjörn Thuresson, SGI

Samordningsansvar stranderosion

Vi har på regeringens uppdrag ansvar för att samordna stranderosionsfrågor i Sverige. Uppgiften är att verka för minskade risker för erosion.

Utgångspunkt för arbetet är att skador till följd av stranderosion ska förebyggas genom lämplig samhällsplanering och genom väl planerade erosionsbegränsande och återställande åtgärder vid hotad bebyggelse, infrastruktur och andra skyddsvärda områden. 

  • Vi är remissinstans till länsstyrelser och kommuner vid fysisk planering.
  • Vi tar fram och utvecklar kunskap inom området.
  • Vi inventerar översiktligt förutsättningar för erosion i Sverige.
  • Vi samverkar med svenska och internationella myndigheter med ansvar för eller anknytning till frågor kring stranderosion. Bland annat genom att driva ett Myndighetsnätverk för stranderosionsfrågor.
  • Vi arrangerar årligen Kustmöte, ett seminarium där vi på olika teman belyser erosionsproblematiken i Sverige.
  • Vi ger stöd till kommunal räddningstjänst vid riskbedömningar i akuta situationer.
Senast uppdaterad/granskad: 2017-11-27
Hjälpte informationen dig? Ja Nej