Delegation för ras- och skredfrågor

Vi ansvarar för en Delegation för ras- och skredfrågor. Delegationen ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för myndigheter som berörs av frågor inom ras och jordskred.

Människor, miljö och egendom ska inte skadas allvarligt till följd av ras och skred. Det är utgångspunkten för arbetet i Delegationen för ras- och skredfrågor. Delegationen sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det.

Ledamöter

Ordförande för delegationen är Åsa-Britt Karlsson, vår generaldirektör. I delegationen ingår ledamöter från olika myndigheter samt en expert på ras- och skredfrågor hos oss. Ledamöterna utses av myndigheterna själva. För närvarande företräds myndigheterna av följande personer:

 • HannaSofie Pedersen, SGI
 • Egon Enocksson, Naturvårdsverket
 • Margareta Nisser-Larsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
 • Jan Ekström, Trafikverket
 • Mats Engdahl, Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Ove Eriksson, Sjöfartsverket
 • Anders Rimne, Boverket
 • Lena Lindström, SMHI
 • Lennart Sorby, Havs- och vattenmyndigheten, HaV
 • Magnus Karlsson, Trafikverket, suppleant

Mål

 • Inom delegationen regelbundet informera om respektive myndighets pågående och planerade verksamhet med betydelse för ras och skred.
 • Etablera kontakter och samverka med berörda utanför delegationen.
 • Identifiera gemensamma frågeställningar och beröringspunkter.
 • Värdera behov av samordning i aktuella frågeställningar.
 • Uppnå samsyn i centrala ras- och skredfrågor.
 • Förmedla information i viktiga frågor.
 • Bevaka, tolka och påtala behov av forsknings- och utvecklingsarbete.

Avgränsning

Delegationen ska inte ansvara för eller bedriva forsknings- och utvecklingsarbete.

Sidan uppdaterades den 14 december 2017
Hjälpte informationen dig? Ja Nej