Glas fylls på med dricksvatten Foto: Lars Owesson/Scandinav bildbyrå

Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten

Förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS) är ett miljö- och hälsoproblem som har lyfts fram i allt högre grad de senaste åren. Bland annat har dricksvattentäkter i Ronneby, Tullinge och Uppsala konstaterats vara förorenade med PFAS.

Det har saknats verktyg för att bedöma de risker som ett område förorenat med PFAS utgör för människa och miljö. Vi har under 2015 haft i uppdrag av regeringen att ta fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten, som ett underlag för utarbetande av generella riktvärden.

Utredningen har resulterat i:

  • Preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten.
  • Förslag till metodik för att riskbedöma andra PFAS-föreningar utöver PFOS.
  • Underlag för PFOS som kan användas vid beräkning av platsspecifika riktvärden för PFOS.

Slutredovisning av uppdraget

Slutredovisningen av uppdraget finns att läsa i publikationen: Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten

Fortsatt arbete under 2016

I vårt arbete med förorenade områden har vi identifierat högfluorerade ämnen (PFAS) som ett fokusområde. Under 2016 kan vi nämna följande arbeten:

  • Under 2016 ser vi över möjligheten att ta fram en metodik för att riskbedöma andra PFAS utöver PFOS. Vi följer också det arbete som bedrivs internationellt avseende bedömning av hälsorisker med PFOS och PFOA.
  • I februari i år höll Naturvårdsverket och vi ett gemensamt webbinarium om PFOS och andra PFAS i tillsynen av förorenade områden. Till webbinariet hör också en vägledning som kommer att publiceras efter sommaren. Information ges bland annat om hur ansvaret för föroreningen kan bedömas, hur mark och vatten som förorenats av PFAS kan riskbedömas och vilka åtgärder som kan vara möjliga att vidta. Svar på frågor som ställdes vid webbsändningen.
  • Vinnova finansierar ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla nya, innovativa, metoder för att behandla jord och grundvatten förorenade med PFAS. Projektet är ett samarbete mellan SLU och SGI. Mer information om projektet PFAS-Pure.
  • SGI deltar i två olika nätverk kring PFAS. Ett myndighetsnätverk som utöver SGI består av Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, SGU, HaV, MSB, Generalläkaren samt en representant för Länsstyrelserna. Det andra nätverket är bredare och vänder sig till myndigheter, forskare, verksamhetsutövare, producenter etc. Information om bransch­nätverket finns på Kemikalieinspektionens webbplats.
  • Ett examensarbete med titeln "PFAS i mark och grundvatten – En inventering och utvärdering av existerande och potentiella saneringsmetoder" genomförs i samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Arbetet genomförs vid Institutionen för mark och miljö på SLU under ledning av Dan Berggren Kleja och ska preliminärt avslutas under augusti. Extern handledare vid SGI är Michael Pettersson.

För mer information om SGI:s arbeten med PFAS, kontakta Michael Pettersson. Se kontaktuppgifter på sidan.

Sidan uppdaterades den 14 juni 2016