Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten

Förekomsten av högfluorerade ämnen (PFAS) är ett miljö- och hälsoproblem som har lyfts fram i allt högre grad de senaste åren. Bland annat har dricksvattentäkter i Ronneby, Tullinge och Uppsala konstaterats vara förorenade med PFAS.

Det har saknats verktyg för att bedöma de risker som ett område förorenat med PFAS utgör för människa och miljö. Vi har under 2015 haft i uppdrag av regeringen att ta fram preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen i mark och grundvatten, som ett underlag för utarbetande av generella riktvärden.

Utredningen har resulterat i:

  • Preliminära riktvärden för PFOS i mark och grundvatten.
  • Förslag till metodik för att riskbedöma andra PFAS-föreningar utöver PFOS.
  • Underlag för PFOS som kan användas vid beräkning av platsspecifika riktvärden för PFOS.

Uppdraget är ett led i arbetet med att minska de risker som dessa ämnen utgör för människor och miljön. Målet med uppdraget har varit att tillhandahålla ett stöd för tillsynsmyndigheter (kommuner, länsstyrelser och Generalläkaren), konsulter och verksamhetsutövare, i deras bedömning av vilka miljö- och hälsorisker som PFAS-förorenade områden utgör. Resultatet kan också användas för prioriteringar och bedömningar av åtgärdsbehov. Riktvärden är inte liktydigt med gränsvärden eller åtgärdsnivåer, och är heller inte juridiskt bindande.

Under genomförandet har synpunkter tagits in från Naturvårdsverket, Sveriges geologiska undersökning, Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges lantbruksuniversitet i specifika frågeställningar. Publikationen har även remitterats till ett antal myndigheter, kommuner, konsulter, verksamhetsutövare och forskare.

Fotnot: Riktvärden anger en haltnivå av föroreningar inom det förorenade området (marken, grundvattnet, sedimenten eller byggnaderna) under vilken risken för negativa effekter på människors hälsa och på miljön normalt förväntas kunna accepteras. Däremot innebär inte nödvändigtvis ett överskridande av ett riktvärde oacceptabla effekter.  

Mer information  

Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser) i mark och grundvatten, 2015. SGI P-21. Slutredovisning av uppdraget.

 
Sidan uppdaterades den 11 maj 2016