Buss sitter fast i vattenmassorna under en viadukt. Foto: Helena Branzén, SGI

Fysisk planering och klimatanpassning

Planering av vår markanvändning är en viktig del för samhället. Området omfattar dels risker i vårt samhälle i förhållande till ett förändrat klimat, att vi ska bygga säkert men också att vi ska visa hänsyn till framtida generationers behov i vårt resursutnyttjande.

Vår rådgivning inom klimatanpassning syftar främst till att stötta kommunerna i deras arbete med klimatanpassning och hållbarhet inom markbyggandet och i den fysiska planeringen. Vi utför även uppdrag åt andra myndigheter för att bidra till bättre kunskapsunderlag i klimatanpassningsarbetet.

  • Vi erbjuder expertkunskap och beställarstöd till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter exempelvis i deras arbete med att ta fram strategier, planer och vägledningar, vid upphandling och utvärdering av utredningar samt i den fysiska planeringen.
  • Vi utför även specialutredningar och tar fram kunskapsunderlag för att identifiera områden med erosionsproblem eller risk för ras, skred och slamströmmar. Vi kan göra bedömningar av hur översvämningar och ökade skyfall påverkar markstabiliteten. Vi kan hjälpa till med gradering och värdering av problemen och föreslå olika alternativa åtgärdslösningar.
  • Vi genomför kurser och seminarier och kan vid förfrågan anpassa dessa efter behov. Läs mer här.

Vår rådgivning och kursverksamhet baseras på det senaste inom forskning och utveckling, samt internationell erfarenhet. 

Exempel på uppdrag

Uppdrag från kommuner kan vara konsekvensanalys av översvämningsskydd med avseende på miljöpåverkan från förorenade områden, markstabilitet och samhällsviktig verksamhet. Vi har även gett beställarstöd vid upphandling av översiktliga stabilitetskarteringar för olika kommuner.

Här kan du läsa mer om ett uppdrag som vi anlitats för: 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej