Utförda utredningar: Stabilitet, klimat- och sårbarhet

Öppna kartvisningstjänsten

 Här kan du som är handläggare vid kommunen, länsstyrelsen eller annan myndighet hitta de rapporter som utförts av SGI och som handlar om stabilitet, klimat och sårbarhet. Rapporterna kan vara av intresse även för konsulter, markägare och forskare. Uppdatering av kartvisningstjänsten sker ungefär vartannat år.

Klicka i kartan i den del av Sverige som du söker information om så listas rapporterna och eventuella kartbilagor i resultatfönstret. Gå vidare till rapporten eller kartorna genom att följa länkarna i resultatfönstret.

De klimatrelaterade utredningarna har vi utfört själva eller i samarbete med andra. Exempel på utredningar är regionala och länsvisa klimat- och sårbarhetsanalyser på uppdrag av länsstyrelser och kommuner. Som en del i MSB:s översiktliga stabilitetskartering så har SGI också gjort ett antal förstudier och huvudstudier för finkornig respektive grovkornig jord (se även MSB:s webbplats). SGI har även utfört ett antal andra risk- och klimatrelaterade studier för olika geografiska områden i landet som du också finner i kartfönstret.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej

GIS-frågor