Bedömning av sannolikhet för skred

Vid skredriskanalys utförs bland annat en bedömning av sannolikhet för skred. I metodiken som användes i Göta älvutredningen beräknas sannolikheten att ett stabilitetsbrott inträffar i de studerade slänterna baserat delvis på konventionella stabilitetsberäkningar och delvis på statistisk analys av ingående parametrar.

En statistisk analys av parametrarna som ingår i beräkning mot stabilitetsbrott kräver en relativt stor mängd data för att säkerställa tillförlitligheten av analysresultatet. Inom Göta älvutredningen bestod det statistiska underlaget av omfattande geotekniska undersökningar, både från tidigare utredningar och från nyutförda undersökningar. Detta innebär att metodiken för sannolikhetsanalys som tillämpades för skredriskanalysen i Göta älv generellt inte kan användas i andra delar av landet utan att omfattande komplettering av det geotekniska underlaget utförs.

För att kunna använda sig av sannolikhetstänkandet i kommande skredriskanalyser behöver metodiken förenklas och anpassas till sämre tillgängligt underlag, vilket inte får ske på bekostnad av resultatets tillförlitlighet och användbarhet. Ett antal fallstudier med förenklad metod måste utföras för att fastställa en godtagbar förenklingsnivå.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej