Konsekvensanalys

Konsekvenser av skred kan uppstå inom ett flertal konsekvensområden och utfallet beror till stor del av vilka värden som finns i det område som drabbas. I Göta älvutredningen genomfördes konsekvensbedömning och skredsannolikhetsanalys parallellt, och konsekvenserna har karterats oberoende av sannolikheten för att skred ska inträffa.

De konsekvensområden som identifierades var följande: Liv, Bebyggelse, Väg, Järnväg, Sjöfart, Naturmiljö, Kulturarv, Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet, VA, Energi och ledningsnät samt Näringsliv.

Syftet med det arbete som utförts 2012 har varit att för varje konsekvensområde:

  • Säkerställa att metodiken för konsekvensanalys är väl beskriven, så att utomstående kan tillgodogöra sig och använda metodiken.
  • Undersöka hur metodiken för olika konsekvensområden behöver anpassas för att kunna tillämpas för skredriskanalys i andra geografiska områden samt för konsekvensanalys av översvämningshotade områden.
  • Prioritera behoven av anpassning av metodiken.

Genomgången av metodiken har resulterat i ett stort antal modifierings- och anpassningsförslag, både för skredanalyser i andra geografiska områden och för översvämningsanalyser. Anpassningsförslagen har fått en inbördes prioritering och arbetsinsatsen för genomförande har uppskattats grovt och grupperats i följande tre grupper: två arbetsdagar, två arbetsveckor och två arbetsmånader. Anpassningsförslagen är även uppdelade i ett antal aktiviteter som, i sin tur, har fått en prioritetsordning.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej