Riskanalys

Risken för skred i Göta älvs dalgång definierades som en kombination av sannolikheten att ett skred inträffar och den förväntade konsekvensen om det inträffar.

En klassindelning i tre steg gjordes baserat på den matris med 25 talpar som erhölls vid indelning av sannolikhet i fem klasser och konsekvens i fem klasser.

Sannolikhets- och konsekvensklasserna analyserades med GIS-teknik vilket gav överlappningsbara skikt där de bildade olika kombinationer som i sin tur kunde översättas i riskklasser. Vad som komplicerade analysen var att konsekvenserna, som trädde fram i kartvy, behövde summeras för hela det potentiella skredutbredningsområdet.

Syftet med det här uppdraget har varit att beskriva hur det sammanlagda värdet av konsekvenserna av ett skred mot älven bestämdes i Göta älvutredningen. Målgruppen för beskrivningen är de handläggare, konsulter och forskare som är verksamma inom Göta älvområdet och som arbetar aktivt med utredningsmaterialet i fördjupade analyser. Beskrivningen av metoden vänder sig också till kommuner och andra beställare som ska läsa och förstå innebörden av en riskkarta.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej