En hand som håller i en rapport från Göta älv utredningen. Foto: Elin Sjöstedt, SGI

Rapporter

Skredrisker längs Göta älv, i dagens och i ett framtida klimat, redovisas i en slutrapport i tre delar och 34 delrapporter. Som stöd vid användning av resultaten har vi tagit fram en vägledning.

Slutrapport

Slutrapporten består av tre delar. Här finns de för nerladdning:
Del 1 - Samhällskonsekvenser (PDF, 5 MB)
Del 2 - Kartläggning (PDF, 17 MB)
Del 3 - Kartor (PDF, 22 MB)

Del 1 och del 2 finns också översatta till engelska:
Part 1 - Societal consequences (PDF, 4 MB)
Part 2 - Mapping (PDF, 11 MB)

Delrapporter

GÄU - delrapport 1
Erosionsförhållanden i Göta älv  (PDF, 23 MB)
Bengt Rydell, Linda Blied, Håkan Persson, Wilhelm Rankka

GÄU - delrapport 2
Fördjupningsstudie om erosion i vattendrag (PDF, 3 MB)
Bengt Rydell, Håkan Persson, Linda Blied, Sofia Åström, Walter Gyllenram

GÄU - delrapport 3
Hydrodynamisk modell för Göta älv. Underlag för analys av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar (PDF, 17 MB)
Sofia Åström, Dan Eklund, Sture Lindahl

GÄU - delrapport 4
Transport av suspenderat material i Göta älv (PDF, 2 MB)
Gunnel Göransson, Håkan Persson, Karin Lundström 

GÄU - delrapport 5
Ytgeologisk undersökning med backscatter – Analys för Göta älv och Nordre älv (PDF, 2 MB)
Marin Miljöanalys AB 

GÄU - delrapport 6
Bottenförhållanden i Göta älv (PDF, 22 MB)
Fredrik Klingberg

GÄU - delrapport 7
Bedömning av grundvattenförhållanden för slänter längs Göta älv – Allmän vägledning (PDF, 1 MB)
Håkan Persson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Petter Karlsson

GÄU - delrapport 8
Känslighetsanalys för variationer i grundvattennivå och val av maximala portryck i slänter längs Göta älv – Exempel från en slänt (PDF, 1 MB)
Håkan Persson

GÄU - delrapport 9
Bedömd förändring av maximala grundvattennivåer i Göta älvdalen till följd av förändrat klimat (PDF, 1 MB)
Linda Blied, Håkan Persson 

GÄU - delrapport 10
Studie av portryckens påverkan från nederbörd och vattenståndsvariation i tre slänter längs Göta älv (PDF, 1 MB)
Linda Blied 

GÄU - delrapport 11
Analys av uppmätta portryck i slänterna vid Äsperöd och Åkerström (PDF, 2 MB)
Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 12
Metodik för inventering och värdering av konsekvenser till följd av skred i Göta älvdalen (PDF, 3 MB)
Yvonne Andersson-Sköld 

GÄU - delrapport 13
Metodik konsekvensbedömning - Känslighetsanalys, klassindelning och applicering av metodik i hela utredningsområdet (PDF, 2 MB)
Yvonne Andersson-Sköld

GÄU - delrapport 14
Metodik konsekvensbedömning – Bebyggelse (PDF, 1 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 15
Metodik konsekvensbedömning – Kartläggning, exponering, sårbarhet och värdering av liv (PDF, 1 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 16
Metodik konsekvensbedömning – Sjöfart (PDF, 2 MB)
Ramona Bergman 

GÄU - delrapport 17
Metodik konsekvensbedömning – Väg (PDF, 4 MB)
Ramona Bergman

GÄU - delrapport 18
Metodik konsekvensbedömning – Järnväg (PDF, 2 MB)
Ramona Bergman

GÄU - delrapport 19
Metodik konsekvensbedömning – Miljöfarliga verksamheter och förorenade områden (PDF, 1 MB)
Helena Helgesson, Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 20
Metodik konsekvensbedömning – Naturmiljö (PDF, 7 MB)
Pascal Suer

GÄU - delrapport 21
Metodik konsekvensbedömning – Energi och ledningsnät (PDF, 2 MB)
Paul Frogner Kockum 

GÄU - delrapport 22
Metodik konsekvensbedömning – VA-system (PDF, 2 MB)
Thomas Rihm 

GÄU - delrapport 23
Metodik konsekvensbedömning – Näringsliv (PDF, 1 MB)
Tonje Grahn

GÄU - delrapport 24
Metodik konsekvensbedömning – Kulturarv (PDF, 2 MB)
Tonje Grahn 

GÄU - delrapport 25
Metodik konsekvensbedömning – Känslighetsanalyser (PDF, 2 MB)
Tonje Grahn 

GÄU - delrapport 26
Metodik konsekvensbedömning – Bebyggelse och kartläggning, exponering, sårbarhet och värdering av liv – Fallstudie Ale kommun (PDF, 8 MB)
Stefan Falemo 

GÄU - delrapport 27
Hydrologiska och meteorologiska förhållanden i Göta älvdalen (PDF, 3 MB)
Sten Bergström, Johan Andréasson, Katarina Losjö, Björn Stensen, Lennart Werm 

GÄU - delrapport 28
Metodbeskrivning sannolikhet för skred: Kvantitativ beräkningsmodell (PDF, 4 MB)
Bo Berggren, Claes Alén, Per-Evert Bengtsson, Stefan Falemo

GÄU - delrapport 29
Kartering av kvicklereförekomst för skredriskanalyser inom Göta älvutredningen. Utvärdering av föreslagen metod samt preliminära riktlinjer (PDF, 1 MB)
Hjördis Löfroth 

GÄU - delrapport 30
Quick clay mapping by resistivity – Surface resistivity, CPTU-R and chemistry to complement other geotechnical sounding and sampling (PDF, 11 MB)
Hjördis Löfroth, Pascal Suer, Torleif Dahlin, Virginie Leroux, David Schälin

GÄU - delrapport 31
Inverkan av förändringar i porvattnets kemi, främst salturlakning, på naturlig leras geotekniska egenskaper – Litteraturstudie (PDF, 3 MB)
Rolf Larsson

GÄU - delrapport 32
Hantering av kvicklereförekomst vid stabilitetsbedömning för Göta älv – Riktlinjer (PDF, 2 MB)
Helen Åhnberg, Rolf Larsson, Per-Evert Bengtsson, Karin Lundström, Hjördis Löfroth, Marius Tremblay 

GÄU - delrapport 33
Metodbeskrivning för SGI:s 200 mm diameter "blockprovtagare" – Ostörd provtagning i finkornig jord (PDF, 2 MB)
Rolf Larsson 

GÄU - delrapport 34
Sjömätning – Göta älv och Nordre älv (PDF, 1 MB)
Marin Miljöanalys AB 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej