Masshantering vid Brigadgatan i Linköping Foto: Maria Arm, SGI

Materialguiden

Varje år används 70–90 miljoner ton ballastmaterial i Sverige, varav drygt hälften inom vägsektorn. För att få ett långsiktigt hållbart samhälle är det nödvändigt med ett effektivt materialutnyttjande. Det kan uppnås genom återanvändning av ballastmaterial eller genom förbättring av "dåliga" naturmaterial som modifieras på olika sätt. Det kan också uppnås genom användning av industriella biprodukter och avfallsbaserade produkter istället för nyproducerade ballastmaterial.

Materialguiden för ett effektivare materialutnyttjande är vår kunskapsportal för dig som arbetar med dessa frågor (t.ex. myndigheter, branschföretag och materialbeställare/användare). Den är under uppbyggnad och vi tar gärna emot synpunkter på innehållet.

Ballast

Ballast är näst efter vatten den råvara som utvinns mest i landet. Ballast används i alla typer av konstruktioner, både för husbyggnad och anläggning, och är en av huvudingredienserna i både betong, murbruk och asfalt. Dessutom används den obunden i många former, till exempel under järnvägsspår.

Mängden ballast som levereras från landets tillståndspliktiga täkter redovisas till den Svenska Miljörapporteringsportalen och statistik sammanställs av SGU. De senaste åren levererades drygt 80 miljoner ton ballast i form av krossberg, naturgrus och morän. Transporterna av jord, sten och sand stod för ca 25 % av alla godstransporter i Sverige under 2018 (Trafa, 2019).

Svenska och europeiska styråtgärder

Med ett effektivare materialutnyttjande minskas inte bara förbrukningen av materialresurser. Även transporterna minskar vilket i sin tur minskar miljö- och klimatpåverkan.  För att skynda på utvecklingen har flera nationella styråtgärder vidtagits i Sverige, t.ex. skatt på naturgrus sedan 1996, skatt på deponerat avfall sedan 2000 och nationella miljömål sedan 2001.

Även EU driver på utvecklingen mot ett resurseffektivt samhälle. Deponeringsdirektivet kom 1999 och säger bland annat "För att hushålla med naturresurser och undvika onödig markanvändning bör uppkomst av avfall förebyggas samt återanvändning och återvinning av avfall liksom användning av återvunna material och återvunnen energi uppmuntras." Avfallsdirektivet kom 2006 och innehåller i den senaste versionen konkreta återvinningsmål för bygg- och rivningsavfall, som innebär att år 2020 ska 70 viktprocent av uppkommet bygg- och rivningsavfall återvinnas i någon form. Läs mer under Styrande dokument.

Gemensamt för alla åtgärder är en strävan att spara det oersättliga och utnyttja det förnybara. 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-11
Hjälpte informationen dig? Ja Nej