Alternativa anläggningsmaterial

Alternativa anläggningsmaterial är andra material än krossat berg och grus som vanligtvis används vid byggande. Det kan vara rester från olika industriprocesser eller andra återvunna material.

Varje år uppkommer ca 30 miljoner ton restmaterial, från olika industriprocesser, som är tänkbara som anläggningsmaterial. För jämförelse kan nämnas att det produceras 70-90 miljoner ton ballastmaterial varje år varav ca 60 % används inom vägsektorn. Den producerade mängden varierar mellan olika år beroende på infrastruktursatsningar och bostadsbyggande.  

Exempel på alternativa anläggningsmaterial

Den största delen av restmaterialen är gråberg, en rest som uppstår vid gruvhantering. Andra exempel är:

  • Rester från bygg- och rivningsindustrin, t.ex. asfalt, krossad betong, krossat tegel, schaktmassor, sten, grus och jord.
  • Rester från metallindustrin, t.ex. masugnsslagg, ljusbågsugnsslagg och ferrokromslagg. 
  • Rester från gjuteriindustrin, t.ex. gjuterisand.
  • Rester från muddringsverksamhet, t.ex. muddrade sediment.
  • Rester (aska) från förbränning av biobränslen och avfallsbränslen.
  • Krossat glas från lampor och flaskor.

Natursten i form av gat- och kantsten är ett anläggningsmaterial som återanvänds i stor skala. Det kan även krossas och användas som ballast.

Exempel på användningsområden

De olika restmaterialen kan användas som alternativa anläggningsmaterial inom olika användningsområden. Lämplig användning beror på vilka egenskaper som restmaterialet har och vilken funktion det ska fylla. Några exempel anges i nedanstående tabell:

Användningsområde Användning
Väg-, gatu- och järnvägsbyggande      Råvara vid asfalttillverkning
Obundna överbyggnadslager i vägar, gator och andra trafikerade ytor (skyddslager, förstärkningslager, bärlager)
Lätta eller isolerande fyllningar
Bankfyllning, bankbreddning
Underballast i banvallar
Tryckbankar vid järnvägsbankar
Övrigt anläggningsarbete        Råvara vid betongtillverkning
Råvara vid jordtillverkning
Stabilisering, förstärkning av befintlig mark (genom inblandning)
Stabilisering av gruvorter
Bäddmaterial och kringfyllning för rör och ledningar
Filtermaterial
Bullervallar
Utjämning/modellering av mark, fyllningar
Sluttäckning av deponier     Skyddsskikt
Dräneringsskikt
Tätskikt
Gasdräneringslager
Avjämningsskikt
Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej