Schaktmassor i stora infrastrukturprojekt

En masshanteringsplan för massor som kan återanvändas inom eller utanför projektet ingår i beslutsunderlaget för en väg- eller järnvägsplan, vilken efter fastställandet likställs med ett tillstånd enligt miljöbalken.

Stora infrastrukturprojekt genererar ofta mycket stora mängder berg- och jordmassor. Hanteringen av dessa ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som upprättas efter beslut från länsstyrelsen. Masshanteringsplanen för massor som kan återanvändas inom och/eller utanför projektet blir därigenom en del av beslutsunderlaget för den slutliga väg- eller järnvägsplanen, som fastställs av Trafikverket efter samråd med länsstyrelsen. 

En fastställd vägplan likställs med ett tillstånd enligt miljöbalken och sådana har rättskraft och gäller mot alla. Det är därför viktigt att det vid fastställandet noga framgår vad som prövats, inom ramen för planen, med avseende på masshanteringen. 

Se exempel på masshanteringsplan från E4 Förbifart Stockholm.
Läs mer om processen för planläggning av infrastrukturprojekt i väglagen  och lagen om byggande av järnväg.
Läs mer om MKB:er i Miljöbedömningsförordningen.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej