Schaktmassor som är avfall

Yrkesmässig återvinning av avfall är miljöfarlig verksamhet som ska prövas av en myndighet antingen i form av en tillståndsansökan eller i form av en anmälan.

Olika typer av avfallsåtervinning definieras i 15 kap. 4 och 6 §§ miljöbalken. Återanvändning innebär att ett material eller en produkt används på nytt till samma ändamål som dess ursprungliga funktion utan någon omfattande behandling eller modifiering. Materialåtervinning innebär att avfall upparbetas till en ny produkt eller material men exkluderar användandet som fyllnadsmaterial. Återvinning omfattar all användning av ett avfall som innebär att det kommer till nytta som ersättning för annat material.

Den generella prioriteringsordningen för olika typer av återvinning är:

  1. Återanvändning
  2. Materialåtervinning
  3. Annan återvinning (t.ex. som fyllnadsmaterial)

Schaktmassor som återvinns i anläggningsbyggande

Återvinning för anläggningsändamål är specifikt reglerat i 29 kap. 34 och 35 §§ miljöprövningsförordningen:

  • Tillstånd från länsstyrelsen krävs vid användning på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa (Verksamhetskod 90.131).

  • Anmälan till kommunen krävs vid användning på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa (Verksamhetskod 90.141).

I Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten ges vägledning om när föroreningsrisken är så låg att det inte krävs någon prövning (anmälan till kommunen), se Schaktmassor som inte är avfall. Handboken ger även viss vägledning om under vilka förutsättningar som tillståndsprövning (tillstånd från länsstyrelsen) är motiverad, det vill säga skillnaden mellan "om föroreningsrisken inte endast är ringa" och "om föroreningsrisken är ringa".

Lagring av schaktmassor

För att balansera tillgång och efterfrågan på stora mängder schaktmassor behöver man ofta mellanlagra massorna. Om de betraktas som avfall kallas hanteringen för "lagring som en del av att samla in avfall". Sådan verksamhet är reglerad i 29 kap. 48 § och 49 § miljöprövningsförordningen.

  • Tillstånd från länsstyrelsen krävs om massornas vikt vid något tillfälle överskrider 30 000 ton och massorna ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål (Verksamhetskod 90.30).
  • Anmälan till kommunen krävs om de lagrade massornas vikt vid något tillfälle överskrider 10 ton, men inte 30 000 ton (Verksamhetskod 90.40).

Lagring innan återvinning får pågå under en kortare period än tre år och lagring innan bortskaffande av massorna får pågå under en kortare period än ett år. Om lagringen pågår längre betraktas verksamheten som deponering och ska tillståndsprövas. (4 § avfallsförordningen)

Transporter och hantering av avfall

Transporter av avfall regleras i avfallsförordningen. För att få transportera schaktmassor som är avfall måste transportören ha tillstånd från länsstyrelsen (36 § avfallsförordningen). Vissa typer av transporter är dock undantagna enligt 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3). Vid transport av en eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning krävs inte transporttillstånd, men däremot en anmälan till länsstyrelsen.

Den som lämnar avfall till någon annan för transport eller annan hantering, ska kontrollera så att mottagaren har det tillstånd, eller den anmälan, som krävs för hanteringen (53 § avfallsförordningen).

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej