Modifiering

Naturmaterial med otillräckliga egenskaper kan förädlas genom att de bristande egenskaperna modifieras. Det kan göras med hjälp av olika tekniker direkt på byggarbetsplatsen eller på annan plats.

Exempel på bristande egenskaper är för hög finjordshalt eller för låg hållfasthet. Förädlingen kan i vissa fall göras på plats, antingen in situ eller på annan plats inom objektet, men i de flesta fall krävs transport till en särskild förädlingsanläggning. Några exempel på förädlingstekniker är:

  • Modifiera kornstorleken eller kornstorleksfördelningen genom krossning och siktning.
  • Öka hållfastheten genom tillsats av grovkornigt material eller ett bindemedel.
  • Minska miljöfarligheten genom tillsats av bindemedel.

Andra åtgärder som modifierar ett materials funktionella egenskaper är dränering och belastning. Dränering utförs för att minska vatteninnehållet och därigenom höja bärförmågan hos en jord. Belastning används också för att höja bärförmågan. Man belastar dynamiskt med hjälp av en packningsutrustning eller statiskt genom att lägga på en överlast.

Tekniker för att minska miljöfarligheten hos förorenade massor

Det finns ett stort antal tekniker för att minska miljöfarligheten i förorenade massor. Vilken som är mest lämplig måste utredas för varje enskilt objekt. För att fastställa föroreningsgrad måste massorna provtas och analyseras. Läs mer om provtagningsstrategier och riskbedömning av massor.

Åtgärdsteknikerna kan grupperas enligt följande:

  • Separation och koncentration av förorenade massor till en mindre volym.
  • Omvandling av föroreningar till mindre farliga ämnen genom kemiska eller fysikaliska metoder.
  • Immobilisering av föroreningar på kemisk eller fysikalisk väg.
  • Destruktion av föroreningar (endast organiska ämnen).
  • Deponering.

Behandlingarna kan utföras på eller intill området med de förorenade massorna (in situ) eller på annan plats efter transport (ex situ).

Du hittar länkar till mer information om teknikerna, och fallstudier där de har använts, på vår sida om Åtgärdsutredning av förorenade områden.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej