Redovisa materialprestanda

Egenskaperna, eller materialprestandan, hos de material och massor som ska användas måste alltid redovisas.

När det gäller ballast finns det en rad standardiserade metoder för att undersöka och redovisa egenskaperna.

Återvunnen ballast, t.ex. från bygg- och rivningsverksamhet, kan beskrivas med deklarerade värden för ingående beståndsdelar med hjälp av laboratoriemetoden SS-EN 933-11 "Bestämning av sammansättningen hos grovkornig återvunnen ballast". Då anger man ingående halt av t.ex. tegel, betong, asfalt, trä och plast. Testmetoden refereras i produktstandarden för ballast till betong (SS-EN 12620) samt i produktstandarden för ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande (SS-EN 13242). Observera att en omarbetad version av laboratoriemetoden förväntas bli klar under 2018.

Prestandadeklaration och CE-märkning

Byggproduktförordningen innebär att det ställs krav på att byggprodukters prestanda ska deklareras och att CE-märkning görs enligt harmoniserade standarder (EN) eller tekniska specifikationer (EAD) som tas fram på mandat av EU-kommissionen. En byggprodukt definieras så här:

  • En byggprodukt är varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven på byggnadsverk. (Byggproduktförordningen, artikel 2.1)

Det är tillverkarens ansvar att ta reda på om det finns en relevant harmoniserad standard eller specifikation för byggprodukten. I varje standards eller specifikations "Scope" anges dess giltighetsområde. När det gäller de olika standarderna för ballast har man lagt till en särskild bilaga som listar allt material som omfattas. De är sorterade efter ursprung, t.ex. naturballast, bygg- och rivningsavfall, hushållsavfallsförbränning, kolkraftsindustrin eller järn- och stålindustrin. Läs mer om standarder.

Om det finns en relevant harmoniserad standard eller teknisk specifikation för produkten så ska tillverkaren upprätta en prestandadeklaration och CE-märka produkten. Produktens egenskaper ska stämma överens med deklarerad prestanda.

Prestandadeklarationen ska följa varje produkt (eller parti) och ska bl.a. innehålla:

  • žEn generell beskrivning av produkten och vad den är avsedd att användas till.
  • žVilken prestanda den har när det gäller väsentliga egenskaper.
  • žVilken harmoniserad standard eller tekniskt bedömningsdokument som använts för att bedöma prestandan.
  • žVem som har tillverkat produkten.
  • žVilket system för egenkontroll som används av tillverkaren.
  • žVilket tredjepartsorgan som kan verifiera produktens prestanda.

CE-märkningen visar att tillverkaren ansvarar för att produktens egenskaper stämmer överens med deklarerad prestanda – och med annan tillämplig europeisk lagstiftning. Med CE-märket ska följa vissa bestämda dokument, bl.a. prestandadeklarationen. Om produkten är en vara enligt EU:s kemikalieförordning REACH, ska även produktens eventuella innehåll av särskilt farliga ämnen som finns upptagna i den så kallade kandidatförteckningen i REACH anges.

När en produkt är prestandadeklarerad och CE-märkt får den säljas och inga ytterligare krav på provningar etc. får ställas av myndigheterna.

I några fall behövs ingen prestandadeklaration, t.ex. om produkten är specialtillverkad för ett visst byggnadsverk av en tillverkare som ansvarar för korrekt "inbyggnad" enligt nationella regler eller om produkten är tillverkad på byggarbetsplatsen.

Läs mer om CE-märkning på Boverkets webbplats.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej