Standarder för anläggningsmaterial

Det finns en stor mängd standarder inom området anläggningsmaterial. De spelar en viktig roll för tillverkning, hantering och användning av olika material och har utvecklats genom samarbete mellan producenter, konsumenter och myndigheter.

Det svenska standardiseringsarbetet leds av SIS, Swedish Standards Institute, som också ger ut de svenska standarderna. SIS representerar Sverige i det internationella standardiseringsarbetet som drivs av ISO, International Organization for standardization och den europeiska motsvarigheten CEN, Comité Européen de Normalisation.

En europastandard (EN xxxxx) blir automatiskt en nationell standard i alla EU:s medlemsländer. I Sverige blir beteckningen SS-EN xxxxx.

Standardiseringsarbetet, och standarderna, är indelade i ämnesområden där varje område utgör ett projekt som drivs av en teknisk kommitté. Kommitténs arbete utförs av intresserade parter som tillsammans tar fram standardens text och även genomför regelbundna uppdateringar av texten. Inom europastandardiseringen benämns kommittén CEN/TC yyy och i de olika EU-länderna finns nationella s.k. spegelkommittéer (t.ex. SIS/TK yyy).

Exempel på ämnesområden

 • Avgivning av farliga ämnen från bygg- och anläggningsprodukter (CEN/TC 351; SIS/TK 497)
 • Ballast (CEN/TC 154; SIS/TK 187)
 • Betong (ISO/TC 71; CEN/TC 104; SIS/TK 190)
 • Betongkonstruktioner (ISO/TC 71; CEN/TC 250; SIS/TK 556)
 • Betongreparationer (ISO/TC 71; CEN/TC 104; SIS/TK 192)
 • Cement och byggkalk (CEN/TC 51; SIS/TK 185)
 • Förtillverkade betongprodukter (CEN/TC 229; SIS/TK 191)
 • Geoteknik och geokonstruktioner (CEN/TC 250 + 288 + 341; SIS/TK 183)
 • Jordkvalitet (ISO/TC 190)
 • Karakterisering av avfall, mark och slam (CEN/TC 292 + 308 + 345; SIS/TK 535)
 • Markbeläggningsprodukter (CEN/TC 178; SIS/TK 201)
 • Murverk och puts (ISO/TC 179; CEN/TC 125 + 177 + 250; SIS/TK 180)
 • Natursten (CEN/TC 178 + 246; SIS/TK 158)
 • Schakt och fyllning för anläggningsbyggande (CEN/TC 396; SIS/TK 539) 
 • Vägmaterial (CEN/TC 227 + 336; SIS/TK 202)
 • Återvinning av däckmaterial (CEN/TC 366; SIS/TK 422)

Läs mer om standarder för ballast och jord.

Arbetsgång för det europeiska standardiseringsarbetet

Arbetet börjar med ett förslag till ett nytt standardiseringsprojekt (New Project). Det går till omröstning bland medlemsländerna och om projektet tillstyrks följer nedanstående arbetsgång:
- ett utkast till den nya standarden utarbetas (Draft standard)
- utkastet remitteras till berörda intressenter (kallas för prEN-omröstning eller CEN Enquiry)
- utkastet tillstyrks, oftast med en mängd ändringsförslag
- utkastet kompletteras och förbättras (Final draft standard)
- det slutliga utkastet går till formell omröstning (Formal Vote) där medlemsländerna har olika röstetal (mellan 3 och 29). Sverige har 10.

Det direkta arbetet med att skriva standardutkastet utförs i arbetsgrupper, som även behandlar remissvaren och utarbetar ett reviderat förslag. Arbetsgrupperna kallas för WG (Working Groups) eller TG (Task Groups).

När man vill förkorta handläggningstiden används Unique Acceptance Procedure (UAP) som kombinerar CEN Enquiry och Formal Vote i samma process. UAP används för att godkänna mindre revideringar av en befintlig standard eller för att snabbt få ett referensdokument (ofta en ISO-standard) antagen som europeisk standard.  

En europeisk standard ska fastställas som svensk standard senast sex månader efter dess godkännande. Eventuell motstridig eller överlappande svensk standard ska dras in. Dessa krav gäller även om Sverige röstat emot standardförslaget.

Om en europeisk standard strider mot svenska författningskrav (lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter) ska SIS begära avvikelse (A-deviation), vilket innebär att en del av standarden inte gäller i Sverige. Detta ska ske senast vid prEN-omröstningen. I avvikelsen framgår det svenska undantaget. Det är alltså viktigt att berörda myndigheter granskar det aktuella förslaget för att kunna begära avvikelse under remissarbetet.  

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej