Svenska standarder för ballast

Ballast används i alla typer av konstruktioner och är en av huvudingredienserna i både betong, murbruk och asfalt. Dessutom används den obunden i många former, till exempel under järnvägsspår. Här presenterar vi vanliga produkt- och metodstandarder för ballast och beskriver hur ett nytt material kan omfattas av standarderna.

Inom ballastområdet finns ett 70-tal produktstandarder och metodstandarder.
Produktstandard = standard som beskriver vilka krav som en viss produkt eller ett visst material ska uppfylla för ett visst användningsområde.
Metodstandard = standardiserad testmetod som används för att bestämma eller verifiera egenskaperna hos en produkt eller ett material.

Vilka material omfattas av ballaststandarderna?

Ballaststandarderna klassificerar ballastmaterial efter ursprung. I Bilaga A till produktstandarderna listas all ballast som omfattas av den aktuella standarden. Listan är organiserad efter ballastens ursprung, t.ex. naturballast, bygg- och rivningsavfall, hushållsavfallsförbränning, kolkraftsindustrin eller järn- och stålindustrin. Dessutom finns undergrupper för varje ursprung. För hushållsavfallsförbränning anges t.ex. undergrupperna bränsle, asktyp och panntyp. 

CEN/TC 154 som ansvarar för ballaststandarderna har tagit hjälp av en särskild arbetsgrupp för att producera bilagan och för att föreslå uppdateringar med nya ballastmaterial i framtiden, inklusive de tilläggskrav som kan bli aktuella i de olika standarderna. Arbetsgruppen heter WG 12 Aggregates from secondary sources.

Bilagans existens beror på att det dyker upp fler och fler nya ballastmaterial från återvinningsbranschen och andra branscher och detta är ett sätt att ”slussa in dem i systemet”.

Procedur för att lägga till ett nytt material i en ballaststandards Bilaga A

1)   Begäran till TC 154 från minst en CEN-medlem, t.ex. SIS.
2)  Behandling inom WG 12 som utmynnar i en rekommendation till svar.
3)  Beslut av TC 154, baserat på WG 12:s råd.
  
Begäran i punkt 1 ska innehålla följande information om materialet:
 
Definition: Tydlig beskrivning av materialets ursprung.
 – Tillämpningsområde(n): Vilken/Vilka CEN/TC 154 standard som är aktuell.
 – Teknisk information: Materialegenskaper och användningsinformation.
 – Erfarenheter, kvantiteter, referensobjekt.
 – Kriterier för att kontrollera kvaliteten på materialet enligt standarderna: Relevanta egenskaper och erforderliga testresultat (produktionskontroll, nationella regler eller annat).
 – Eventuella tilläggskrav som måste infogas i standarden.

Produktstandarder inom ballastområdet 

Användningsområde Produktstandard
Ballast för betong SS-EN 12620
Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar
för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
SS-EN 13043
Lättballast SS-EN 13055
Ballast för bruk SS-EN 13139
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande SS-EN 13242
Ballast - Vattenbyggnadssten - Del 1: Krav SS-EN 13383-1
Makadamballast för järnväg SS-EN 13450

Metodstandarder inom ballastområdet

Angivna länkar leder till SIS beställningssidor. 

Egenskap Standardiserad provningsmetod

Kornstorleksfördelning

Finmaterialhalt och lerhalt

SS-EN 933-1  Siktningsanalys

Finmaterialhalt är halten material med kornstorlek mindre än 0,063 mm.

För bestämning av lerhalt krävs sedimentationsanalys (beskrivs i SS-EN ISO 17892-4 Laboratorieundersökning av jord)
Sammansättning SS-EN 933-11  Sammansättning – grovkornig återvunnen ballast
Standarden beskriver bestämning av andelen partiklar som består av asfalt, betong, tegel, sten och övrigt

SS-EN 1744-8  Metalliskt innehåll – ballast av bottenaska från avfallsförbränning
Tjälfarlighet Kräver bestämning av kornstorleksfördelning, finjordshalt och eventuellt också lerhalt, se ovan. Resultatet översätts till en tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning.
Innehåll av organiskt material SS-EN 1744-1  Kemiska analysmetoder. Kapitel 15 Innehåll av humus m.m.

SS-EN 1744-1  Kemiska analysmetoder. Kapitel 17 Glödförlust (vid 950 ± 25 °C)

SS-EN 1744-7  Glödförlust – ballast av bottenaska från avfallsförbränning. (vid 480 ± 25 °C)
Petrografi SS-EN 932-3  Procedur och terminologi för förenklad petrografisk beskrivning
Kornform   SS-EN 933-3  Flisighetsindex

SS-EN 933-4  LT-index (längd-tjocklek)

SS-EN 933-5  Krossytegrad (andel korn med krossade ytor)
Beständighet mot mekanisk påverkan SS-EN 1097-1  Nötningsmotstånd (micro-Deval)

SS-EN 1097-2  Motstånd mot fragmentering (Los Angelesprovning och Impact test) 

SS-EN 1097-9  Motstånd mot nötning av dubbdäck (Nordiska kulkvarnsmetoden)
Beständighet mot termisk påverkan SS-EN 1367-1  Frys-tömotstånd, utan salt

SS-EN 1367-2  Magnesiumsulfatvärde

SS-EN 1367-6  Frys-tömotstånd, med salt

SS-EN 1367-7  Frys-tömotstånd – lättballast

SS-EN 1367-8  Motstånd mot sönderfall – lättballast
Tryckhållfasthet – lättballast SS-EN 1097-11  Komprimeringstal och tryckhållfasthet – lättballast
Kvalitet hos finjorden SS-EN 933-8  Sandekvivalentvärde

SS-EN 933-9  Metylenblåvärde
Packningsegenskaper SS-EN 13286-2  Referensdensitet och vatteninnehåll – Proctorinstampning

(det finns även varianter med vibrokompression, vibrerande hammare och vibrobord)
Densitet SS-EN 1097-3  Skrymdensitet och hålrumshalt hos löst lagrad ballast

SS-EN 1097-6  Korndensitet och vattenabsorption
Vattenkvot SS-EN 1097-5  Vattenkvot genom torkning i ett torkskåp
Kapillär stighöjd SS-EN 1097-10  Kapillär stighöjd
Div kemiska egenskaper,

bl.a. innehåll av svavel, järnsulfidpartiklar,
vattenlösliga klorider och sulfater samt syralösliga sulfater och sulfider. Även vattenlöslighet.
SS-EN 1744-1  Kemiska analysmetoder
Emission av farliga ämnen SIS-CEN/TS 16637-1  Vägledning för provtagning och val av provningsmetod för utlakning (teknisk specifikation)

SIS-CEN/TS 16637-2  Dynamisk provning av utlakning från ytor (teknisk specifikation)

SIS-CEN/TS 16637-3  Utlakning från partiklar vid uppströms perkolation (teknisk specifikation)

SS-EN 1744-3  Beredning av eluater genom lakning av ballast

och därefter analys av lakvattnet med hjälp av andra metoder.
  SS-EN 1744-6  Påverkan på cements bindningstid från återvunnen ballast
  SS-EN 13383-2  Vattenbyggnadssten – Provningsmetoder
Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej