Svenska standarder för jord

Det finns en lång rad egenskaper hos jord och schaktmassor av jord som är relevanta att känna till eller bestämma beroende på planerat användningsområde. För varje egenskap finns det minst en standardiserad provningsmetod.

Här Iistar vi vanliga metodstandarder för att bestämma jords egenskaper. Om inget annat anges är det laboratoriemetoder. Dessutom presenterar vi ett par vägledningar för hur man karakteriserar jord med avseende på grundvattenskydd och återanvändning. Angivna länkar leder till SIS beställningssidor.

Egenskap/syfte Standardiserad provningsmetod

Markundersökningar

SS-EN ISO 15175  Vägledning för att karakterisera jord med avseende på grundvattenskydd

SS-ISO 15176  Vägledning för att karakterisera uppgrävd jord och jordmaterial för återanvändning

Kornstorleksfördelning


Finmaterialhalt och lerhalt

SS-EN ISO 17892-4  Laboratorieundersökning av jord. Bestämning av kornstorleksfördelning.

Standarden beskriver siktning och två olika sedimentationsmetoder (hydrometermetoden och pipettmetoden).

Om finjordshalten är lägre än 10 % räcker det med siktning.
Om finjordshalten är högre än 10 % används en kombination av siktning och sedimentationsanalys.

För bestämning av lerhalt krävs alltid sedimentationsanalys.

Tjälfarlighet

Kräver bestämning av kornstorleksfördelning, finjordshalt och eventuellt också lerhalt, se ovan. Resultatet översätts till en tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning.
Konsistens – lösa jordar SIS-CEN ISO/TS 17892-12  Bestämning av Atterbergs gränser (flytgräns och plasticitetsgräns)
Organisk halt i jord

SS 27105  Organisk halt i jord – Glödgningsförlustmetoden

SS 27107  Organisk halt i jord – Kolorimetermätning
Petrografi SS-EN ISO 14689-1  Benämning och indelning av berg – Benämning och beskrivning
Hållfasthet SIS-CEN ISO/TS 17892-7  Enaxligt tryckförsök på finkornig jord

SIS-CEN ISO/TS 17892-8  Okonsoliderat odränerat triaxialförsök

SIS-CEN ISO/TS 17892-9  Konsoliderat triaxialförsök på vattenmättad jord
Skjuvhållfasthet – lösa jordar

Friktionsvinkel

SS-EN ISO 17892-6  Provning med fallkon

SIS-CEN ISO/TS 17892-10  Direkt skjuvboxförsök
Packningsegenskaper SS-EN 13286-46  Bestämning av MCV (Moisture Condition Value)
Densitet SS 27110  Fältbestämning av densitet

SS-EN ISO 17892-2  Skrymdensitet hos finkornig jord

SS-EN ISO 17892-3  Kompaktdensitet hos jord(pyknometermetoden)

SS-EN ISO 11508  Partikeldensitet hos jord
Vattenkvot SS-EN ISO 17892-1  Vattenkvot  hos jord
Kapillär stighöjd SS-EN 1097-10  Kapillär stighöjd
Permeabilitet SS 27126  Ödometerförsök, CRS-försök – kohesionsjord

SIS-CEN ISO/TS 17892-11  Permeabilitetsförsök

ISO 17892-5  Stegvis ödometerförsök 
Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej