Vägledningar och handböcker

För att ett återvunnet eller modifierat material eller en restprodukt ska kunna bli ett alternativ till de konventionella materialen måste användningen resultera i lämpliga tekniska egenskaper, acceptabel miljöpåverkan samt rimliga kostnader.

Här lotsar vi dig till publikationer som beskriver kunskaper och erfarenheter om väg- och anläggningsmaterial och deras användning. De är grupperade under följande rubriker:

  • Materialförsörjning. Regional materialförsörjningsplanering, Ersättningsmaterial för naturgrus samt Strålning från bergmaterial.
  • Anläggningsmaterial generellt. Naturvårdsverkets Handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Handböcker för byggande med skumglas, gummiklipp, flygaska, slaggrus och andra bottenaskor samt Geoteknisk fälthandbok.
  • Trafikverkets tekniska råd, TRVR Väg, TR Geo 13 och TR Alternativa material, som beskriver godtagna lösningar och hur krav eller övergripande krav kan ställas, uppfyllas och verifieras.
  • Trafikverkets handböcker för återvinning av asfalt, hantering av jordmassor, tjärhaltiga beläggningar och sulfidförande bergarter samt användning av alternativa material. 

Materialförsörjning

Metodbeskrivning för regional materialförsörjningsplanering. SGU-rapport 2015:05. Beskriver en modell för att ta fram planeringsunderlag och vilka strategiska ställningstaganden som behöver göras. Riktar sig främst till storstadsregionerna. I regioner med mindre behov av ballast och färre konflikter om markanvändning kan en mer översiktlig plan tas fram.

Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för användningen av naturgrus. SGU-rapport 2011:10. Riktar sig till länsstyrelser, kommuner och täktföretag som ett stöd i tillståndsprocessen.

Strålning från bergmaterial. SGU-rapport 2015:34. Beskriver gällande lagstiftning och rekommendationer om gammastrålning från berg- och byggmaterial. Redogör för normala halter och fördelning av de naturligt förekommande ämnena kalium, uran och torium i svensk berggrund. Ger exempel på motåtgärder som kan minska gammastrålning från betong, och på hur man får en överblick av strålningsförhållandena i ett område. Riktar sig till myndigheter som hanterar tillståndsgivning av täkter och till bergmaterialindustrin som tar fram nya råvarukällor för hållbara ballastprodukter.
 

Anläggningsmaterial – generellt

En serie handböcker som utarbetades i anslutning till ett branschgemensamt projekt om alternativa material i väg- och anläggningsbyggande:

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Naturvårdsverket, Handbok 2010:1. Beskriver vilka bestämmelser som berörs vid användning av avfall för anläggningsändamål. Anger hur man kan använda avfall efter en anmälan eller tillståndsprövning samt hur handläggningen kan gå till. Ger vägledning om när avfall kan användas utan anmälan till kommunen (inkluderar nivåer för mindre än ringa risk). Ger vägledning om vilken information som behövs om avfallets egenskaper då man överväger en användning av det i anläggningsarbeten. Handboken innehåller också ett exempel med nivåer för när avfall kan användas som deponitäckning. 

Geoteknisk Fälthandbok. SGF Rapport 1:2013. Behandlar förutom sonderings-, provtagnings- och in situ-metoder, även kvalitetssäkring, utrustning, geologisk kartering, utsättning och inmätning, arbetarskydd samt undersökningar på vatten.

 

Trafikverkets tekniska råd – stöd för tolkning av TRV:s krav

Till Trafikverkets tekniska kravdokument som används för upphandling av planering, projektering, byggande och underhåll finns det tekniska råd. De beskriver hur krav eller övergripande krav kan uppfyllas eller verifieras. De ger också förslag på hur krav kan ställas. Trafikverkets tekniska råd för dimensionering och konstruktiv utformning (projektering) finns samlade i:

TRVR Väg - Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion. Trafikverket publikation TRV 2011:073 = TDOK 2011:267. Innehåller Trafikverkets tekniska råd för dimensionering och konstruktiv utformning (projektering) av vägöverbyggnad och avvattningssystem. Ska användas som stöd för tolkning av de tekniska krav som anges i TRVK Väg m.m.

Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktioner - TR Geo 13. Trafikverket TDOK 2013:0668. Innehåller Trafikverkets råd vid nybyggnad och förbättring av geokonstruktioner för väg och järnväg. Utformningar, dimensioneringsmetoder etc. som anges i TR Geo 13 är enligt Trafikverket accepterade tillämpningar av kraven i TK Geo 13.

TRVR Alternativa material. Trafikverket publikation TRV 2011:061. Innehåller Trafikverkets tekniska råd för dimensionering och projektering av vägkonstruktioner innehållande Alternativa material. För närvarande behandlas användning av de tre materialen hyttsten, asfaltgranulat och krossad betong i obundna väglager.

 

Trafikverkets handböcker – kunskapsdokument som beskriver erfarenheter

Handbok för återvinning av asfalt. Vägverket publikation 2004:91. Samlar befintliga kunskaper och erfarenheter beträffande återvinning av asfalt i ett enda dokument för att på ett enkelt och lättsamt sätt sprida information till en vidare krets. Ska bidra till att tekniken för återvinning av asfalt blir mer lättillgänglig för fler intressenter och att återvinning av returasfalt ökar.

Hantering av tjärhaltiga beläggningar. Vägverket publikation 2004:90. Ska användas vid projektering och utförande av vägåtgärder och ingå som kontraktshandling vid upphandling. Publikationens första del anger de väsentligaste råden avseende detektering av vägtjära och kontakt med ansvarig miljömyndighet. Därefter följer fördjupade beskrivningar och utförligare anvisningar för provtagning, identifiering, lagring och återvinning av tjärhaltiga asfaltmassor.

Alternativa material i väg- och  järnvägsbyggnad. Vägverket publikation 2007:110. Trafikverkets vägledning som samlar och beskriver juridiska, tekniska och miljömässiga avvägningar som behöver göras vid användning av alternativa material. Den ger exempel på material som nu används eller har provats som konstruktionsmaterial. Publikationen bygger på kunskap av många års forskning och utveckling om alternativa material i anläggningsbyggande. Den kan inte användas som Trafikverkets riktlinjer men kan ge stöd vid planering. Materialens lämplighet måste fortfarande bedömas i respektive projekt.

Hantering av jordmassor ur avfalls- och föroreningssynpunkt. Banverkets Handbok BVH 585.85 = TDOK 2015:0320 (skriv 585.85 som Dokumenttitel vid sökningen). Handboken beskriver de krav som samhället ställer på hantering av jordmassor i form av lagstiftning och riktlinjer samt ger råd och riktlinjer för hur kraven bör tolkas och följas. Handboken bör användas vid all hantering av jordmassor, från schaktning till omhändertagande och förvaltning. Handboken gäller för alla verksamheter där jordmassor hanteras, t.ex. anläggningsarbeten, ballastrening och efterbehandling av förorenade områden.

Handbok för hantering av sulfidförande bergarter. Trafikverket rapport 2015:057. Beskriver ett system för att bedöma miljöpåverkan från sulfidförande bergarter och ger råd om lämpliga åtgärder för att minska denna. Handboken gäller för anläggningsarbeten som t.ex. väg- och järnvägsskärningar samt för mellanlagring på bergupplag. 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-15
Hjälpte informationen dig? Ja Nej