Riskbedömning PFAS

Riskbedömning av ett område som är förorenat med PFAS skiljer sig inte från det arbetssätt som Naturvårdsverket tidigare har tagit fram för riskbedömning av förorenade områden. Ett av verktygen i en riskbedömning är riktvärden.

Preliminära riktvärden

Under 2015 tog vi fram preliminära riktvärden för PFOS, perfluoroktansulfonat, i mark och grundvatten. De preliminära riktvärdena hittar du i publikationen Preliminära riktvärden för PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) i mark och grundvatten.

Riktvärdena tar hänsyn till de risker som ett förorenat markområde utgör, dels för människor som vistas inom området, dels för miljön inom och nedströms området. Riktvärden har tagits fram för två olika markanvändningar, känslig markanvändning (exempelvis bostäder) respektive mindre känslig markanvändning (exempelvis industrimark).

I publikationen ger vi också förslag på hur man kan hantera att det förekommer andra PFAS-föreningar än PFOS i mark och grundvatten. Publikationen innehåller också underlag som kan användas vid beräkning av platsspecifika riktvärden för PFOS. En uppdatering av publikationen planeras under 2019.

Viktigt vid användning av riktvärdena

Riktvärdena är tänkta att användas som ett stöd i bedömningen av vilka miljö- och hälsorisker som PFAS-förorenade områden utgör för människa och miljö. De kan också användas för prioritering och bedömning av åtgärdsbehov. 

Riktvärden är inte liktydigt med gränsvärden eller åtgärdsnivåer. De är inte heller juridiskt bindande.

Riktvärden anger en haltnivå av föroreningar inom det förorenade området (marken, grundvattnet, sedimenten eller byggnaderna), under vilken risken för negativa effekter på människors hälsa och på miljön normalt förväntas kunna accepteras. Däremot innebär inte nödvändigtvis ett överskridande av ett riktvärde oacceptabla effekter.  

Varför kallas de preliminära?

US Environmental Protection Agency, US EPA, och European Food Safety Authority, EFSA, har båda beslutat att göra en översyn av hur toxiciteten för PFOS och PFOA ska bedömas. US EPA presenterade resultatet av sin genomgång 2016 och har föreslagit att TDI-värdet för PFOS och PFOA ska sänkas till 20 ng/kg och dag för respektive ämne. I december 2018 kom EFSA med sitt utlåtande. Myndigheten föreslår ett tolerabelt veckointag (TVI-värde) på 13ng/kg och vecka för PFOS respektive 6 ng/kg och vecka för PFOA. EFSA betecknar värdena preliminära och de ska ses över under 2019.

SGI:s riktvärden för PFOS betecknas även fortsättningsvis som preliminära. När även EFSA har slutfört sitt arbete kommer SGI att utreda om US EPA:s och EFSA:s arbeten föranleder att riktvärdena revideras. Detta kommer preliminärt att genomföras under fjärde kvartalet 2019.

Fortsatt arbete

Vi följer det arbete som bedrivs internationellt avseende bedömning av hälsorisker med PFAS. SGI fortsätter också sitt arbete med att se över möjligheten att ta fram en metodik för att riskbedöma andra PFAS utöver PFOS. Ett arbete har initierats som syftar till att ge ett förslag på vilka PFAS som bör inkluderas i en riskbedömning av mark och grundvatten inom ett PFAS-förorenat område. SGI har också inlett ett arbete med att undersöka om totalhaltsbestämning av fluor eller liknande analysmetoder kan vara ett verktyg i utredning av PFAS-förorenade områden, och ser över möjligheterna till samarbeten med forskare inom området. SGI planerar att ta fram riktvärden för PFOA under 2020.

För mer information om SGI:s arbeten med PFAS, kontakta Michael Pettersson. Se kontaktuppgifter på sidan.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-11
Hjälpte informationen dig? Ja Nej