Seminarium om Hållbart Markbyggande. Från vänster Lisa van Well, Kerstin Konitzer och HannaSofie Pedersen. Foto: Åsa-Britt Karlsson

Hållbart markbyggande: sammanfattning från seminarium

Som ett led i genomförandet av Handlingsplanen för hållbart markbyggande arrangerade SGI i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län ett seminarium den 28 november 2018. Närmare 60 personer från myndigheter, kommuner och näringslivet deltog i seminariet som hölls på Hotel Clarion Post i Göteborg.

Här hittar du presentationer samt filmer från de olika föredragen. Länk till filmerna finns i titlarna till respektive föredrag. Under seminariet besvarade deltagarna ett antal frågor om markbyggande och sammanställning av svaren hittar du också här.

Välkommen till alla deltagare
Åsa-Britt Karlsson, generaldirektör, Statens geotekniska institut
Lena Malm, avdelningschef Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götalands län

Handlingsplan för hållbart markbyggande: hur går det – uppföljning av mål och åtgärder
Kerstin Konitzer, moderator och strateg klimatanpassning, Statens geotekniska institut
SGI:s presentation.

Samordning av arbetet med klimatanpassning i förhållande till den byggda miljön
Robert Johannesson, enhetschef Strategisk planering, Boverket
Boverkets presentation.

Klimatanpassning av transportinfrastruktur utifrån olika klimatscenarier
Eva Liljegren, nationell samordnare för klimatanpassning, Trafikverket
Trafikverkets presentation.

Klimatanpassning, riskreducering av naturolyckor och krisberedskap – hänger det ihop
Cecilia Alfredsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
MSB:s presentation.

Krav på riskbedömning i översiktsplanen: kommunen ska nu bedöma och värdera risken för klimatrelaterade skador på den bebyggda miljön
Lars Westholm, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Länsstyrelsen Västra Götalands presentation.

Utmaningar och utvecklingsbehov – två kommuner delger sina erfarenheter:
Ale kommun och Härnösands kommun
Barbro Lundqvist West, chef Byggenheten, Ale kommun
Ale kommuns presentation.
Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg, Härnösands kommun
Härnösands kommuns presentation.      

Klimatanpassning vid grundläggning och anläggning av geokonstruktioner (filmades inte)
Tobias Thorén, geotekniker, Statens geotekniska institut
SGI:s presentation.

Riskreducering och att säkra markens stabilitet för bebyggelse samt infrastruktur
Maria Kristensson, ansvarig Planenheten, Statens geotekniska institut
SGI:s presentation.

Nya samarbetsmodeller – exemplet regionalt samarbete i kustområden (filmades inte)
Per Danielsson, nationell samordnare stranderosion, Statens geotekniska institut
SGI:s presentation.

Vägen framåt: Utmaningar och fortsatt utveckling för hållbart markbyggande
HannaSofie Pedersen, avdelningschef Klimatanpassning, Statens geotekniska institut
SGI:s presentation.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-12-20
Hjälpte informationen dig? Ja Nej