Översvämning Foto: ronfromyork/Shutterstock

Från planering till åtgärd

Arbetet med klimatanpassning sker på flera nivåer och inom flera olika sektorer i samhället. Vi fokuserar på att förbättra och stödja klimatanpassningen inom markbyggandet och inom den fysiska planeringen.

Planeringskedet

I planeringsskedet är relevant underlag viktigt. För att kunna planera för klimatanpassningsåtgärder krävs ofta underlag från flera olika sektorer. Vi samordnar underlag som rör ras, skred och erosion och som olika nationella myndigheter tillhandahåller. Vi utvecklar också olika kartvisningstjänster som presenterar underlag från olika sektorer för ett givet geografiskt område och vi tar fram vägledningar för användarna av de olika underlagen.

Beslutsprocessen

Beslutsprocessen blir ofta mer effektiv om den är transparent och reversibel. Det innebär att det är tydligt vilka förutsättningar och underlag beslutet bygger på och att beslut kan omvärderas om nya förutsättningar eller nytt underlag tillkommer. Vi har utvecklat verktyg för en transparent och reversibel värdering av olika åtgärder ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi verkar även aktivt för att slutanvändare och intressenter blir delaktiga tidigt i beslutsprocessen.

Genomförande av åtgärder

Vid genomförande av åtgärder behöver markens egenskaper beaktas. Hänsyn behöver också tas till miljöpåverkan, samt ekonomiska och sociala faktorer. Vi förmedlar kunskap om olika konkreta anpassningsåtgärder inom markbyggandet och tar fram ny kunskap och nya metoder när det gäller förebyggande åtgärder mot markrörelser och föroreningsspridning orsakade av förändringar i klimatet.

Vi erbjuder mot avgift expertstöd till kommuner och regionala myndigheter i alla skeden av processen med klimatanpassning – det vill säga både i planskedet, under beslutsprocessen och i  arbetet med genomförandet av konkreta åtgärder.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej