Forskning och teknikutveckling

Vår forskning inom klimatanpassning syftar till att utveckla metoder för användare som behöver förhålla sig till klimatanpassning i sitt arbete. Det gäller exempelvis kommuner, länsstyrelser och branschorganisationer och deras arbete med planering, markanvändning och hållbart samhällsbyggande.

Vi bedriver forskning och teknikutveckling både inom myndigheten och tillsammans med andra intressenter i Sverige och utomlands.  

Ett av våra spetsområden är klimatförändringens inverkan på markens geotekniska egenskaper och eventuella samhällskonsekvenser av erosion, skred och ras till följd av ett föränderligt klimat. Vi forskar också bredare inom naturolyckor och klimatanpassning. Varningssystem för intensiv nederbörd, klimatanpassningsstyrning, beslutsmodeller, kustzonsförvaltning och integrerade riskbedömningar, är exempel på forskningsprojekt vi bedriver.

Följande insatsområden är centrala inom forskningsområdet naturolyckor och klimatanpassning:

  • Skred och ras (jordskred, jord- och bergras samt slamströmmar)
  • Erosion (kusterosion såväl som erosion i vattendrag)
  • Klimatkonsekvenser och klimatanpassning (klimatets effekter på den geotekniska miljön)
  • Riskbedömning (inom områdena ovan)
  • Styrningsformer för klimatanpassning

Läs mer om vår forskning inom området klimatanpassning

Brobyggare

Vårt samhällsuppdrag att ge vetenskapligt, robust och samhällsrelevant stöd till användarna är en stor drivkraft i forsknings- och utvecklingsarbetet. Vi ser oss själva som "brobyggare". Vi arbetar med att utveckla metoder för att överbrygga glappet mellan geoteknisk kunskap och dess användning vid planering av klimatanpassningsstrategier och klimatanpassningsåtgärder på kommunal och regional nivå.

Vi strävar efter samhällsrelevans i all vår forskning. Ett led i arbetet är att ständigt följa upp, utvärdera och förbättra våra forskningsinsatser för att bli tydligare och mer lyhörda för användarnas behov. Vi vill komplettera klimatanpassningsarbetet på lokal och regional nivå samt den klimatanpassningsforskning som sker vid universitet, högskolor, forskningsinstitut, inom branschen och andra myndigheter. Exempelvis arbetar vi med att ta fram en branschgemensam satsning på FoU samt kunskapsförmedling inom strandnära områden. Vi vill säkerställa samhällets behov av kompetens genom samverkan. Vi vill medverka till att samhället har den kunskap som behövs för att lösa de problem och möta de utmaningar som finns i strandnära områden, för dagens och framtida klimat.

Forskningssamarbete

SGI är en expertmyndighet som också driver externt finansierad forskning. Det betyder att vi söker nationella och internationella forskningsanslag och samarbetar i en rad FoU-projekt med partners inom och utanför Sverige. Vi är aktiva med EU-projekt och/eller ansökningar inom till exempel Horisont 2020, ERA-Net, COST Actions, JPI Climate, Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet.

En del av vår internationella forskning inom två nya Horisont 2020-projekt (CIMULACT och INSPIRATION) handlar om att engagera svenska intressenter att bidra till EU:s forskningsagenda om hållbar markanvändning och klimatanpassning.

SGI är också partner i Nordress (Nordic Centre of Excellence on Resilience and Societal Security), ett forsknings- och nätverkssamarbete som leds av University of Iceland med finansiering av Nordforsk.

Är du intresserad av att veta mera om vår klimatanpassningsforskning eller att samarbeta med oss kontakta gärna Lisa Van Well.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej