Stor vägskada intill ett vattendrag. Stor del av vägen är urgröpt. Foto: SGI

Roller och ansvar

Klimatanpassning är ett av våra kärnområden. Vi har ett särskilt myndighetsansvar och är statens sakkunnigorgan i skred- och rasfrågor samt stranderosion. Vi ska medverka till att minska riskerna orsakade av klimatet och klimatförändringen i samband med planering, markanvändning och byggande.

Vår roll

Vår roll är att ge stöd till länsstyrelser och kommuner i säkerhetsfrågor kring ras, skred och erosion, inom översiktsplanering och detaljplanering. Vår uppgift är att tydligt peka ut känsliga och kritiska punkter i kommunernas planering. Vi tar även hänsyn till ändrade förutsättningar på grund av klimatförändringar. Höjda grundvattennivåer eller erosion kan till exempel innebära en ökad känslighet för ras eller skred.

Varje år får vi regeringsuppdrag för att arbeta med frågor relaterade till klimatanpassning. Under åren 2009-2012 fick vi i uppdrag att utreda skredriskerna i Göta älvdalen. Under senare år har vi vidareutvecklat och förenklat metoden från Göta älvutredningen för att skredriskkartera ett antal vattendrag i andra delar av landet. Skredriskkarteringen av Norsälven blev klar under 2015 och karteringen av Säveån pågår 2015-2016. Vi har tagit hänsyn till ett förändrat klimat i alla dessa uppdrag.

Vi samordnar Delegationen för ras- och skredfrågor i samverkan med andra berörda myndigheter. Visionen är att människor, miljö och egendom inte ska skadas allvarligt till följd av ras och skred. Vi har också på regeringens uppdrag ansvar för samordning av stranderosionsfrågor i Sverige. Uppgiften för stranderosionsdelegationen är att verka för minskade risker för erosion.

Nationell samverkan om klimatanpassning

Klimatanpassning är en samhällsutmaning som sträcker sig över flera sektorer och ämnesområden. Den berör flera aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Klimatpropositionen från 2008 En sammanhållen klimat- och energipolitik är det dokument som sätter ramarna för hur SGI och andra myndigheter ska arbeta med klimatanpassning. Det svenska klimatanpassningsarbetet utgår från en decentraliserad närhetsprincip där ansvar främst ligger hos kommuner och enskilda aktörer. Det är relativt begränsad styrning från nationell nivå och ingen myndighet är utpekad med samordningsansvar. SGI och andra nationella myndigheter samarbetar ändå i ett antal forum för klimatanpassningsfrågor.

Vi medverkar i Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning som koordineras av SMHI. Centrum är en samverkan med flera andra aktörer inom klimatanpassningsområdet och samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap och exempel om klimatanpassning både inom Sverige och utomlands. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning driver Klimatanpassningsportalen som är ett viktigt stöd för alla som är intresserad av att anpassa samhället till klimatförändringar. Många av de klimatanpassningsaktiviteter som SGI and andra myndighet bedriver beskrivs på klimatanpassningsportalen.

Internationell samverkan

Klimatanpassning är inte enbart en nationalstatsfråga. Internationellt samarbete inom klimatanpassning är nödvändigt och FN:s klimatkonvention (UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change) är det viktiga forumet för internationellt klimatarbete.

EU är också drivande i klimatfrågan. EU:s klimatanpassningsstrategi från 2013 innehåller åtgärder som EU:s medlemstater bör göra. I samband med strategin har Europeiska Kommissionen publicerat vägledningar för nationella anpassningsstrategier. Vägledningen uppmanar staterna att arbeta tvärsektoriellt med klimatanpassning och integrera anpassningsåtgärder i befintliga program och i lagstiftningen. Den uppmanar också till att säkerställa att alla relevanta intressenter är inblandade i processen. Dessutom ska man se över och följa upp klimatanpassningsstrategier med hänsyn till samhällsförändringar, nya forskningsresultat och ny teknik. Det finns ännu inga nationella rutiner för detta i Sverige. SGI och andra myndigheter arbetar för att få ett brett deltagande i klimatanpassningsarbetet samt följa upp hur användare har fått nytta av vår klimatanpassningsforskning och våra produkter.

Även Östersjöregionen har en klimatanpassningsstrategi och handlingsplan för att öka medvetenhet om anpassningsfrågor och se till att kunskapsbasen för anpassningsarbetet är tillgängligt för alla länder runt om Östersjön. Rent konkret ska olika transnationella projekt från Östersjöprogrammet och Nordsjöprogrammet, som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, bidra till att utbyta goda exempel, metodik och strategiskt arbete bland länderna. SGI har varit partner i Östersjöprojektet samt i projekt under Nordsjöprogrammet - Climate Proof Areas (CPA) och Strategic Alliance for Integrated Water Management Actions (SAWA).

Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-24
Hjälpte informationen dig? Ja Nej