Närbild på en vuxenhand och en barnhand som håller i varandra mot en jordig yta och samtidigt håller i lite jord, gröna blad upptill tiil höger. Tuffo-logotyp infälld längst ned till höger. Foto: Lorenzo Gambaro/Shutterstock (Bilden är ett montage)

Forskningsfinansiering inom Tuffo

Tuffo (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden) är ett utvecklingsprogram för förorenade områden i Sverige. Programmet, som drivs av Statens geotekniska institut (SGI), ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.

2017 års utlysning

Vi har tagit emot 13 ansökningar. De sökande som går vidare till Steg 2 meddelas under vecka 8. 2017 års utlysning omfattar 10 miljoner kronor. Vi bedömer att det leder till 3–5 beviljade projekt. Bidrag kan beviljas med maximalt 50 procent av total projektbudget.

Posterpresentation matchmakingmöte Oskarshamn 19 september 2017. Foto: Maria Hedberg
Ok med foto från alla deltagare (muntligt) Foto: SGI

Ett 30-tal deltagare nätverkade vid matchmakingmötet i Oskarshamn 19 september 2017 inför kommande utlysning. Mer information om vilka projektidéer och verksamheter som visade upp sig finns i länk på denna sida.

Om Tuffo

Målet med Tuffo är ny kunskap som bidrar till att saneringstakten i Sverige ökar och miljökvalitetsmålet "giftfri miljö" kan uppnås.

Satsningen syftar till att stärka svensk forskning inom området och knyta samman forskningen med det praktiska efterbehandlingsarbetet. På så sätt ökar samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle. Dessutom stimuleras kunskapsuppbyggnaden i branschen.

Tuffo ska vara ett långsiktigt program med olika typer av satsningar kring tillämpad forskning och utveckling. För att kunna välja rätt inriktning för satsningarna kartlägger SGI löpande vilka kunskapsbehov och effektivitetshinder som finns för undersöknings- och efterbehandlingsarbetet.

Inriktning år 2017:
Nya, innovativa lösningar 

2017 års utlysning är liksom förra årets utlysning inriktad mot nya, innovativa lösningar inom ämnesområdet Förorenade områden. Med nya lösningar avses nya tekniker och metoder, men även innovativa sätt att nyttja befintliga lösningar eller kombinationer av lösningar som kan medverka till hållbara åtgärder, ökad saneringstakt eller minskad andel schakt/muddring och deponering. Förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen.

Utlysningen specificerar inte typ av föroreningar eller verksamhet som bidragit till föroreningen. Det är upp till den sökande att ge argument för varför frågeställningen, föroreningen, situationen etc. är viktig att lösa och varför det föreslagna projektet kommer att bidra till en lösning och till samhällsnytta. För detta är förankringen i branschens behov viktig. Utlysningen specificeras närmare i "Anvisningar till sökande" år 2017.

Höga krav på samverkan och nyttiggörande

Genom Tuffo finansierar SGI behovsgrundad forskning som syftar till att identifiera och demonstrera praktiskt tillämpbara lösningar. Frågeställningarna inom ämnet är generellt sett komplexa. För att vi ska ta oss an relevanta problem och utveckla konkreta lösningar, som verkligen kan komma till användning, krävs kompetens och erfarenhet från olika aktörer. I denna utlysning kan forskare söka medel, men föreslagna projekt ska genomföras tillsammans med branschen i nära anknytning till pågående, eller potentiellt framtida, efterbehandlingsprojekt. Projekt, med både teknisk och ekonomisk samverkan med andra aktörer, kommer att ges högre prioritet. Aktörer, som är lämpliga att involvera, är till exempel entreprenörer, konsulter, så kallade problemägare (verksamhetsutövare) och tillsynsmyndigheter. I utvärderingen kommer stor vikt att läggas vid samverkan och nyttiggörande av resultat.

2-stegsförfarande

Ansökningar och utvärdering görs i två steg, där Steg 1 omfattar idéskisser och Steg 2 fullständiga ansökningar. Av inkomna idéskisser väljs ett antal ut och sökande bjuds in att skriva en fullständig ansökan.

Steg 1 - Idéskiss: Projektidén ska beskrivas översiktligt. Beskrivningen ska inkludera en tänkt projektorganisation där relevanta intressenter avses ingå aktivt. Inkomna idéskisser bedöms utifrån potentialen, och trovärdigheten i idén, i relation till målen för Tuffo och samhällsnyttan.

Steg 2 – Fullständig ansökan: De som gått vidare från Steg 1 får lämna in en fullständig ansökan. Projektidén och samhällsnyttan ska beskrivas detaljerat. Tilltänkt efterbehandlingsobjekt ska namnges och beskrivas. Ansökan ska även inkludera en beskrivning av projektgruppens kompetens, planerad samverkan och nyttiggörande av resultaten.

Utvärderingen görs med stöd av två grupper: Tuffos intressentråd som består av representanter för bransch och myndigheter samt Tuffos vetenskapliga råd som består av svenska och internationella forskare. Intressentrådet bedömer Steg 1-ansökningarna. De ansökningar som går vidare till Steg 2 bedöms av båda grupperna. Formellt beslut om tilldelning av bidrag tas av SGI.

Preliminär tidplan för 2017 års utlysning:

Moment Datum Kommentar
Informations- och matchmakingmöte 19 september I Oskarshamn. I anslutning till mötet erbjuds studiebesök vid saneringen av Oskarshamns hamn och på Äspö laboratorium.
Utlysningen öppnar 1 november Mallar och Anvisningar till sökande 2017 publiceras.
Steg 1-ansökan (idéskiss) in till SGI 14 december Ansökningar ska vara SGI tillhanda senast kl 15:00.
Sent inkomna ansökningar beaktas ej.
Beslut Steg 1 meddelas 19 februari 2018 Ett antal idéer får gå vidare.
Steg 2-ansökan(fullständig ansökan till SGI) 22 mars 2018 Ansökningar ska vara SGI
tillhanda senast kl. 15:00. Sent inkomna ansökningar beaktas ej.
Beslut Steg 2 meddelas juni 2018  

Tidplanen gäller med reservation för eventuella ändringar.

Vem kan söka? 

Huvudsökande (projektledaren) ska ha en doktorsexamen och vara anställd hos bidragsförvaltaren. Sökande kan skicka in flera idéskisser, men bara en kan gå vidare till Steg 2. Bidrag kan inte beviljas om projektledaren har ett pågående Tuffoprojekt.

Bidragen ska förvaltas av svenskt universitet eller högskola eller annan svensk offentlig forskningsutförare. Bidragsförvaltaren får inte vara en organisatorisk enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.

Hur söker du medel?

I "Anvisningar till sökande" år 2017 beskrivs ansökningsprocessen och reglerna för utlysningen. Där redogörs också för hur utvärderingen går till och vilka kriterier som bedöms. "Anvisningar till sökande" och mallar för ansökan Steg 1 och Steg 2 finns på denna webbsida under rubriken "Ansökningsdokument år 2017".

Tidigt avslag

Observera att Tuffos kansli avvisar ansökningar som uppenbart ligger utanför Tuffos eller utlysningens ramar, är ofullständiga eller inte har följt anvisningarna för ansökan (till exempel för många antal sidor, ej använt angivet typsnitt och teckenstorlek) eller har inkommit efter angivet datum och klockslag. 

Ansökningsdokument år 2017

Anvisningar för sökande 2017
Mall för ansökan Steg 1 (idéskiss) 2017 - ansökningstiden har gått ut
Publiceras senare:
Mall för ansökan Steg 2 (fullständig ansökan) 2017
B1, Kostnader som söks från Tuffo
B2, Total budget och finansiering
Q, Kompetens
S, Signaturblankett

Beslut angående 2016 års utlysning

Läs om vilka projekt som beviljats projektmedel.

Sidan uppdaterades den 12 februari 2018
Hjälpte informationen dig? Ja Nej