Dokumentation från Markbyggnadsdagen 2019

Här kan du ta del av presentationer från Markbyggnadsdagen. Materialet finns tillgängligt på webbplatsen till den 31 januari 2020.

Presentationer förmiddagen

Hållbart byggande, Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
Se den inspelade presentationen.

Bortom BNP-tillväxt – scenarier för hållbar markanvändning och planering, Pernilla Hagbert, Kungliga Tekniska högskolan
Se den inspelade presentationen.

Naturanpassade lösningar i urban miljö - exempel från 100 europeiska städer, Katarina Hedlund, Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Se den inspelade presentationen.

Uppföljning av handlingsplanen för hållbart markbyggande, Kerstin Konitzer, SGI
Se den inspelade presentationen.

Förmiddagens paneldebatt, se inspelningen.

Temapass eftermiddag

Geoteknisk säkerhet

Inledning
Hur går det med de geotekniska riskerna i planeringen? Anna Jansson Thulin, Hanne Romanus, Länsstyrelsen Skåne.
Utökad samverkan för att hantera ras, skred och erosion vid planläggning. Maria Kristensson, SGI
Arbetsgrupp naturolyckor - ansvar vid efter och under naturolycka. MSB, Tove Andersson Setterwalls
Tillsynsvägledning avseende risken för ras skred och erosion. Anders Rimne, Boverket
Kartvisningstjänst för vägledning ras,skred och erosion. Stefan Turesson, SGI
Nyheter och utblick

Resurs och markanvändning

Scenarier för klimateffekter på mark. Kerstin Konitzer, SGI
Marken som en multifunktionell resurs. Jenny Norrman, Chalmers tekniska högskola
Hållbar markanvändning när mark är en bristvara. Lina Wedin Hansson, Trelleborgs kommun
Hållbart och effektivt nyttjande av berg- och entreprenadmassor i urbana miljöer. Paula Lindgren, SGU
Eko-geokalkyl - för byggbarhet och ekosystemtjänster. Christel Carlsson, SGI
Nyheter och utblick

Planering och exploatering av förorenade områden

Kommunernas ansvar. Sofie Hermansson, SGI
Klorkolväten - hälsorisker och riktvärden. Gunnar Johansson, Karolinska Institutet
Gas från förorenad mark - vägen in i byggnader. Sören Dyreborg, Niras.
Förorenade områden i planprocessen. Henrik von Zweigbergk, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Fysisk planering och förorening av klorerade lösningsmedel. Maria Lindqvist, Länsstyrelsen Östergötland 

Hur kan vi nå hållbarhetsmålen - om att gå från ord till handling, Mikael Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan
Se den inspelade presentationen.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-12-13
Hjälpte informationen dig? Ja Nej