Ett skred och slamströmmar i Kattån, Gällivare kommun Foto: Karin Lundström, SGI

Väderleken kan påverka skred

Blöta marker och höga flöden kan leda till jordskred. Vanligast är att skred inträffar när det slutat regna.

- Vattnet i vattendrag utgör en mothållande kraft för de slänter som går ned i vattendraget. När vattennivån sjunker kan det göra slänten mindre stabil, säger Helene Kennedy, chef för avdelning Effektivare markbyggande.
Jordarten har också betydelse för släntens stabilitet.
- Mest känsligt är det i områden där slänterna utgörs av finjord som består av lera eller silt, säger Helene Kennedy.

SGI har en Tjänsteman i beredskap (Tib), som stöttar räddningstjänsten och andra myndigheter med geoteknisk kunskap i händelse av ett skred. Tib ingår i den krisorganisation som leds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-02-21
Hjälpte informationen dig? Ja Nej