Erosion längs kusten i Ängelholm. Foto: Per Danielsson, SGI

Myndighetsnätverk stranderosion

Vi ska bidra till att de risker som är förknippade med stranderosion minskar bland annat genom att samordna olika aktörers intressen. Till stöd för detta finns ett nätverk med myndigheter som har ansvar för eller verksamhet som berör stranderosion.

Nätverkets uppgift

Nätverket ska vara ett kontakt- och samverkansorgan för frågor om erosion längs kuster, sjöar och vattendrag. Nätverket är ett stöd i arbetet med vårt samordningsansvar för stranderosion i Sverige.

Medverkande myndigheter

 • Boverket
 • Havs- och vattenmyndigheten, HaV
 • Myndigheten för samhällsskyd och beredskap, MSB
 • Naturvårdsverket
 • Sjöfartsverket
 • Statens geologiska institut, SGI
 • Sveriges geologiska undersökning, SGU
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
 • Trafikverket

Samverkansområden

 • Inom nätverket regelbundet informera om respektive myndighets pågående och planerade verksamhet med betydelse för stranderosion.
 • Identifiera gemensamma frågeställningar och uppgifter.Värdera behov av samordning i aktuella frågeställningar.
 • Verka för samsyn i centrala frågor kring stranderosion.
 • Förmedla information om stranderosion till olika berörda i samhället.
 • Identifiera och påtala behov av forskning – och utvecklingsarbete inom stranderosion.
Senast uppdaterad/granskad: 2018-01-17
Hjälpte informationen dig? Ja Nej