Fasad med byggställningar kring ett hus som håller på att byggas. Foto.
Nytt geotekniskt verktyg gör det möjligt att sänka byggkostnader

Vi har tagit fram ett GIS-baserat verktyg för beräkning av byggkostnader. Verktyget kan användas för att beräkna kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten.

Foto: Elin Sjöstedt, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.