Fasad med byggställningar kring ett hus som håller på att byggas. Foto.
Nytt geotekniskt verktyg gör det möjligt att sänka byggkostnader

Vi har tagit fram ett webbaserat verktyg för beräkning av byggkostnader. Verktyget kan användas för att beräkna kostnader för grundförstärkning av hus och konstbyggnader, schaktnings- och fyllningsarbeten.

Foto: Elin Sjöstedt, SGI
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.