Säveå, vatten och grönska vid strandkant
Skredriskkartering Säveån: klimatpåverkan störst i delar av Partille och Lerum

Hög skredrisk förekommer i strandnära områden längs Säveån och i områden där ån korsar Västra stambanan. Klimatets påverkan på skredrisken i ett framtida perspektiv är störst i Kåhög-Jonsered samt inom Lerums centrum. Det visar vår översiktliga utredning av skredrisker längs Säveån.

Foto: Torbjörn Thuresson
Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar också med att ta fram nya metoder för att sanera förorenade områden.