Planeringsunderlag

Här har vi samlat olika underlag som innehåller geoteknisk information och ger stöd i ditt planeringsarbete med exempelvis översiktsplaner, detaljplaner och väg-/järnvägsplaner.

Kartunderlag om ras, skred och erosion

Det finns många kartunderlag om ras, skred och erosion producerade hos olika myndigheter och som kan vara svåra att förstå. Fem myndigheter har gemensamt tagit fram en vägledning för att ge en samlad bild av kartunderlagen. Vägledningen beskriver hur kartunderlagen ska användas och tolkas. Här kan du läsa mer om Vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion.

Översiktliga stabilitetskarteringar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför översiktliga kartläggningar av markens stabilitet inom bebyggda områden. Detta görs för att identifiera områden som inte kan klassas som stabila.

Det finns två olika typer av stabilitetskarteringar:

  • Översiktlig kartering i finkorniga jordar (lera och silt)
  • Översiktlig kartering i morän och grova jordar

Stabilitetskarteringen kan utgöra ett stöd vid fysisk planering. En beskrivning av MSB:s arbete, vilka av landets kommuner som finns karterade samt kompletta karteringsresultat redovisas på MSB:s webbplats. Läs mer om översiktlig stabilitetskartering.

Klimatanpassning

Information om dagens klimat och framtida klimatförändring har sammanställts för regioner och län av SMHI. Uppgifter finns bland annat om temperatur, nederbörd och havsvattenstånd. På SMHI:s webbplats hittar du mer information om klimat och framtida klimatförändringar.

Klimatanpassningsportalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Portalen kan utgöra ett stöd för bland annat kommuner och länsstyrelser i arbete med klimatförändring.

Översiktliga översvämningskarteringar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utför översiktliga kartläggningar av områden längs med vattendrag som hotas av översvämningar.

Syftet med översvämningskarteringarna är bland annat att vara ett planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering. En förteckning över karterade vattendrag och karteringsresultat redovisas på MSB:s webbplats.

Erosionskartering

Vi utför en översiktlig inventering av områden med erosion längs kuster och vattendrag. Inventeringen är utförd för hela den svenska havskusten, för de sex största sjöarna samt för vissa vattendrag.

Vi arbetar även med att utveckla en metodik för att översiktligt kunna kartera sårbarheten med avseende på erosion längs kuster, sjöar och vattendrag. Detta är ett pågående arbete som görs i samarbete med SGU och projekt Skånestrand.

Geologiska kartor

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ansvarar för utgivningen av jordarts- och berggrundskartor. Jordartskartan visar jordförhållandena närmast markytan, dock inte på större djup. Förteckning över kartor, jordartskartvisare, finns på SGU:s webbplats.

Geotekniska utredningar

Tidigare utförda geotekniska utredningar kan finnas i olika arkiv hos kommunen, Trafikverket eller geotekniska konsulter.

Information om utförda geotekniska undersökningar och borrhål finns också i Branschens geotekniska arkiv. Arkivet är en del av Geoteknisk sektorsportal som drivs av oss.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-03-09
Hjälpte informationen dig? Ja Nej