Ångermanälven, fältbesök augusti 2015 Foto: Karin Bergdahl, SGI

Skredrisk Ångermanälven

Vi gör sedan 2012 skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med hjälp av klimatanpassningsanslag. I karteringen ingår även en bedömning av klimatförändringens inverkan på skredrisken. Under hösten 2015 gjordes förberedande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar längs Ångermanälven.

Hittills har en särskild utredning gjorts om utrustning för att mäta negativa portryck i siltslänterna. En geologisk och en maringeologisk karta med beskrivningar har också tagits fram för området mellan Nyland till Näsåker. Förberedande geotekniska undersökningar har genomförts som en hjälp i arbetet med att avgränsa det fortsatta undersökningsområdet. Tidigare geotekniska undersökningar inom området har även samlats in som underlag för det fortsatta karteringsarbetet. Underlaget är också till hjälp i arbetet med att utforma en karteringsmetod som är lämplig, med hänsyn till andra geologiska förutsättningar än tidigare karterade älvar.

Det egentliga karteringsarbetet längs Ångermanälven planeras kunna dras igång 2017.

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2016
Hjälpte informationen dig? Ja Nej