Ångermanälven, fältbesök augusti 2015 Foto: Karin Bergdahl, SGI

Skredrisk Ångermanälven

Vi gör sedan 2012 skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med hjälp av klimatanpassningsanslag. I karteringen ingår även en bedömning av klimatförändringens inverkan på skredrisken. För närvarande pågår undersökningar längs Ångermanälven.

Ångermanälven är olikt tidigare karterade vattendrag på flera sätt. Älvfåran är djupare och bredare, geologin är annorlunda och älven kantas av branta siltslänter,  

Fältarbeten har påbörjats under hösten 2017, för att mäta portryck och grundvatten i de skredbenägna siltslänterna. Data som till exempel visar hur strandlinjen förändrats över tid, har samlats in och geologiska kartor har tagits fram för området mellan Nyland till Näsåker. Förberedande geotekniska undersökningar har genomförts som en hjälp i arbetet med att avgränsa det fortsatta undersökningsområdet. Tidigare geotekniska undersökningar inom området har även samlats in som underlag för det fortsatta karteringsarbetet. Underlaget är också till hjälp i arbetet med att utforma en karteringsmetod som är lämplig, med hänsyn till andra geologiska förutsättningar än tidigare karterade älvar.

Här behövs metodikutveckling av stabilitetsberäkningar i siltslänter. De stora vattenkraftsanläggningar som finns med betydande variation i flöden och vattenstånd kommer även att påverka bedömningen av erosionen i ett framtida klimat. Nipor (siltslänter) och kraftverksdammar/regleringar är utmaningar för skredriskkarteringen.

Ångermanälven är genom sina jordmaterial och siltslänter representativ för andra norrlandsälvar och Dalälven. Här finns inte lika mycket befintligt underlag som för till exempel Säveån. Hösten 2015 gjordes förberedande undersökningar längs älven, omfattande en sträcka på fyra mil. Val av första utredningsområde har nu begränsats till en sträcka mellan Sånga och Faxälvens mynning, vilken i första hand berör Sollefteå kommun. Längs älven finns stabilitetsproblem bland annat vid de höga niporna, och skred och ras sker kontinuerligt. I området finns bebyggelse, infrastruktur, fiskevårdsintressen samt kraftbolag. Slutförandetid har inte bestämts och är svårt säga innan avgränsning och metod tagits fram, liksom anslagstilldelning.

Under hösten 2015 gjordes förberedande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar längs Ångermanälven.Det egentliga karteringsarbetet längs Ångermanälven planeras kunna dras igång 2017.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2018
Hjälpte informationen dig? Ja Nej