Ångermanälven, fältbesök augusti 2015 Foto: Karin Bergdahl, SGI

Skredrisk Ångermanälven 2015-pågår

Vi gör sedan 2012 skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med hjälp av klimatanpassningsanslag. I karteringen ingår även en bedömning av klimatförändringens inverkan på skredrisken. För närvarande pågår undersökningar längs Ångermanälven.

Ångermanälven är olikt tidigare karterade vattendrag på flera sätt. Älvfåran är djupare och bredare, geologin är annorlunda med djupa jordlager och höga, branta siltslänter (nipor).  

Utredningsområdet

Ångermanälven är genom sina jordmaterial och siltslänter representativ för andra norrlandsälvar och Dalälven. Här finns inte lika mycket befintligt underlag som för till exempel Säveån. Under hösten 2015 gjordes förberedande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar längs Ångermanälven, omfattande en sträcka på fyra mil.

Val av utredningsområde har nu begränsats till en sträcka mellan Överlännäs och Faxälvens mynning, vilken i första hand berör Sollefteå kommun. Längs älven finns stabilitetsproblem bland annat vid de höga niporna, och skred och ras sker kontinuerligt. I området finns bebyggelse, infrastruktur, fiskevårdsintressen samt kraftbolag.

Aktuellt hösten 2018:

Under hösten pågår följande arbete:

  • Geofysiska undersökningar med helikopter
  • Undersökning i fält för provtagning i fasta siltjordar
  • Kompletterande grundvattenrör placeras norr om Sollefteå, till cirka 50 meters djup
  • Erosionsberäkningar
  • Upphandling av konsulter för stabilitetsutredning

Tidigare arbete

Fältarbeten har påbörjats under hösten 2015, för att mäta portryck och grundvatten i de skredbenägna siltslänterna. Data som till exempel visar hur strandlinjen förändrats över tid, har samlats in och geologiska kartor har tagits fram för området mellan Nyland och Näsåker. Förberedande geotekniska undersökningar har genomförts som en hjälp i arbetet med att avgränsa det fortsatta undersökningsområdet.

Tidigare geotekniska undersökningar inom området har samlats in som underlag för det fortsatta karteringsarbetet. Underlaget är också till hjälp i arbetet med att utforma en karteringsmetod som är lämplig, med hänsyn till andra geologiska förutsättningar än tidigare karterade älvar.

Utvecklingsarbete

Längs Ångermanälven behövs metodikutveckling av stabilitetsberäkningar i siltslänter. De stora vattenkraftsanläggningar som finns med betydande variation i flöden och vattenstånd kommer även att påverka bedömningen av erosionen i ett framtida klimat. Nipor (siltslänter) och kraftverksdammar/regleringar är utmaningar för skredriskkarteringen.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2018-09-18
Hjälpte informationen dig? Ja Nej