Kor betar vid strandkanten. Fotot är taget utifrån vattnet och in mot land. Foto: Torbjörn Thuresson, SGI

Skredrisk Säveån

Vi gör sedan 2012 skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med hjälp av klimatanpassningsanslag. I karteringen ingår även en bedömning av klimatförändringens inverkan på skredrisken. För närvarande genomför vi en kartläggning av skredrisken längs Säveån.

Utredningsområdet sträcker sig från Sävelångens utlopp till mynningen i Göta älv, en sträcka på cirka 30 kilometer. Det berör Göteborg, Partille och Lerums kommuner. Arbetet kommer att leda fram till en heltäckande karta där sannolikhet och konsekvenser av skred kombineras till en riskkarta. Riskerna kommer också att visas i förhållande till pågående klimatförändring. Metoden bygger vidare på den något förenklade version av skredriskanalys som utvecklats för Norsälven (2013-2015), baserad på Göta älvutredningen (2009-2012).

Karteringsarbetet längs Säveån inleddes under höst/vinter 2013/14 då bottenmätningar genomfördes i ån. En geologisk beskrivning togs också fram för området (SGU-rapport 2014:37). Geotekniska utredningar med en genomgång av befintligt geotekniskt underlag påbörjades under hösten 2015. Kompletterande fältundersökningar genomfördes mellan mars och maj 2016. Hösten 2016 pågår analysarbete. Karteringens resultat planeras att kunna slutredovisas i början av 2017.

Karta över utredningsområdet för Säveån Foto: /Illustration SGI

 


Kartan visar aktuellt utredningsområde för Säveån. De geologiska förhållandena visas generaliserat med gul färg för områden med lera och med röd färg för områden med berg och tunna jordlager.

 

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2016
Hjälpte informationen dig? Ja Nej