Kor betar vid strandkanten. Fotot är taget utifrån vattnet och in mot land. Foto: Torbjörn Thuresson, SGI

Skredrisk Säveån

Vi gör sedan 2012 skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med hjälp av klimatanpassningsanslag. I karteringen ingår även en bedömning av klimatförändringens inverkan på skredrisken.

Utredningsområdet sträcker sig från Sävelångens utlopp till Gamlestaden nära mynningen i Göta älv, en sträcka på cirka 30 kilometer. Det berör Göteborg, Partille och Lerums kommuner. Arbetet kommer att leda fram till en heltäckande karta där sannolikhet och konsekvenser av skred kombineras till en riskkarta. Riskerna kommer också att visas i förhållande till pågående klimatförändring. Metoden bygger vidare på den något förenklade version av skredriskanalys som utvecklats för Norsälven (2013-2015), baserad på Göta älvutredningen (2009-2012).

Karteringsarbetet längs Säveån inleddes under hösten 2013 då bottenmätningar genomfördes i ån. En geologisk beskrivning togs också fram för området (SGU-rapport 2014:37). Geotekniska utredningar med en genomgång av befintligt geotekniskt underlag påbörjades under hösten 2015. Kompletterande fältundersökningar genomfördes under våren 2016. Hösten 2016 och våren 2017 pågick analysarbete. Karteringens resultat slutredovisas i september 2017.

 


Kartan visar aktuellt utredningsområde för Säveån. De geologiska förhållandena visas generaliserat med gul färg för områden med lera och med röd färg för områden med berg och tunna jordlager.

Ta del av resultaten

Rapporter

Slutrapporten SGI Publikation 38 "Skredrisker i ett förändrat klimat - Säveån" delas in i tre delar:

Del 1: Sammanfattning och kartredovisning

Del 2: Metodik för kartläggning

Del 3: Fördjupningsbilaga Konsekvensanalys

Kartvisningstjänst

Det finns en kartvisningstjänst där skredriskkartor samt sannolikhets- och konsekvenskartor visas tillsammans med annan kartinformation längs Säveån. Kartvisningstjänsten visar även skredriskkarteringarna för Göta älv och Norsälven.

Sidan uppdaterades den 5 september 2017
Hjälpte informationen dig? Ja Nej