Vägledning, verktyg och handböcker

Vi har ett uppdrag att ge stöd till länsstyrelser och kommuner om frågor som berör ras, skred och stranderosion. En del i det uppdraget är att ta fram kartunderlag, vägledningar, verktyg, checklistor och handböcker.

Vi arbetar med verktyg för att underlätta planerares och beslutsfattares användning av våra karteringar, analyser och forskning. Vi har en roll som "brobyggare" mellan klimatanpassningsforskning och hur intressenter arbetar med konkreta klimatanpassningsåtgärder inom markbyggande och fysisk planering.

Klimattjänster

Våra vägledningar, verktyg, checklistor och handböcker är en typ "klimattjänster" till våra användare. Klimattjänster (Climate services) inkluderar all typ av data, analyser och tjänster som behövs för arbetet med klimatanpassning och utsläppsminskning av växthusgaser. Våra klimattjänster ska vara lätta att hantera och förstå för de som arbetar med allt från övergripande planering till faktiska anpassningsåtgärder.

EU har tagit fram en färdplan för att öka Europas förmåga att hantera klimatförändringen genom att stärka marknaden för klimattjänster. Färdplanen stakar ut riktningen för forskning och innovation inom EU under de kommande sju åren. Vi använder EU:s färdplan som ett verktyg för vidareutvecklingen av vårt stöd till kommuner, länsstyrelser och privata aktörer. Det kan gälla klimatanpassning som underlag för planering, stöd i beslutsprocessen och expertstöd vid konkreta anpassningsåtgärder.

Vägledning för harmoniserade planeringsunderlag

Vi har sedan 2015 regeringens uppdrag att göra det enklare för kommuner och länsstyrelser att arbeta med klimatanpassning när det gäller ras, skred och stranderosion. Det finns många planeringsunderlag hos olika myndigheter som kan vara svåra att tolka. Dessutom finns det ingen samlad bild av befintliga underlag, vad de ger för information och hur de är tänkta att användas. Därför arbetar vi tillsammans med andra myndigheter för att harmonisera de olika kartunderlagen. En vägledning för hur underlagen kan användas finns bland våra planeringsunderlag.

Verktyg som underlättar hållbara beslut

SGI har tagit fram verktyg för att underlätta genomförandet av beslutsprocessen och för att få med hållbarhet i beslutsfattandet. Att komma in i ett tidigt skede i planprocessen är viktigt för de flesta av våra beslutsverktyg. Ett exempel är SAMLA, ett matrisbaserat beslutsstödsverktyg för hållbarhetsbedömning av miljö- och samhällsaspekter vid markanvändning. Verktyget ska göra det enklare för kommuner att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter när de fattar beslut om samhällsplanering. Målet är att experter använder verktyget för att väga in hållbarhet som en faktor i sina beräkningar. Resultatet ska bli en bättre planering som tar hänsyn till miljö och klimatförändringar.

Det som skiljer det här beslutsstödsverktyget från andra verktyg är att användaren kan göra en jämförelse av risker och konsekvenser av konkreta åtgärdsalternativ tidigt i processen för att sedan upprepa dessa fram till det faktiska beslutet. Tanken är att såväl experter som beslutsfattare ska delta i arbetet för att på det sättet lyfta fram alla typer av konsekvenser.

Verktyget ska underlätta identifiering, utvärdering och sammanställning av tänkbara klimatanpassningsåtgärder. Det kan också förenkla framtagande av strategier för hur man använder marken. Dessutom har verktyget utvecklats för att kunna användas som diskussionsunderlag.

Analysverktyget kan även användas för val av åtgärd vid efterbehandling av förorenade områden, SAMLA – för förorenade områden.

Ett annat verktyg är Geokalkyl som gör det möjligt att i tidiga skeden ta hänsyn till geotekniska förutsättningar på en specifik plats. Geokalkyl kan hantera kombinerade problem med avseende på markanvändning. Det gäller till exempel geotekniska förhållanden, materialhushållning, förorenade markområden och förorenade massor samt anpassning till ett förändrat klimat.

Senast uppdaterad/granskad: 2019-01-10
Hjälpte informationen dig? Ja Nej